Jak napisać pozew rozwodowy? 10 wskazówek jak przygotować pozew rozwodowy

Wprowadzenie

Dobrze napisany pozew o rozwód skróci czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy, dlatego ważne jest aby wiedzieć jak napisać pozew rozwodowy. Ten wpis ma udzielić odpowiedzi na najważniejsze kwestie, które powinny pojawić się w pozwie.

Jeśli pozew będzie miał braki, wówczas Sąd wezwie powoda do uzupełnienia braków, ale spowodowuje to, że opóźni się rozpoznanie sprawy.

Prawidłowe napisanie pozwu rozwodowego wymaga wskazania w piśmie:

  • Sądu, który będzie właściwy do przeprowadzenia sprawy o rozwód;
  • Imienia, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania oraz numeru PESEL Stron;
  • Zatytułowania pisma: Pozew o rozwód;
  • Żądanie, z którym występuje się do Sądu;
  • Uzasadnienie swojego żądania;
  • Dowody na potwierdzenie podawanych faktów;
  • Odręczny podpis;
 • Opłacenie pozwu o rozwód lub załączenie wniosku o zwolnienie od ponoszenia takiej opłaty;
 • Opisanie i dołączenie załączników oraz opłaty od pozwu;

Przykładowy wzór najprostszego pozwu o rozwód bez orzekania o winie został przedstawiony poniżej:

Jak napisać pozew rozwodowy - Infografika
Wniosek o rozwód druk pdf - infografika

Aby prawidłowo napisać pozew rozwodowy należy odpowiedzieć na kilka pytań:

Jak napisać pozew rozwodowy - Sąd właściwy dla pozwu rozwodowego?

Pozew należy kierować o Sądu Okręgowego Wydziału Cywilnego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z małżonków stale w tym okręgu przebywa. Jeżeli tak nie jest, wówczas właściwym jest Sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Gdyby pozwany nie miał miejsca pobytu, wówczas właściwy będzie Sąd według miejsca zamieszkania powoda. We wpisie Gdzie złożyć pozew o rozwód szczegółowo została opisana kwestia jak odnależć sąd dla Twojego rozwodu.

Jak napisać pozew rozwodowy - miejsce zamieszkania?

Miejsce zamieszkania należy rozumieć jako miejsce, gdzie przebywa się z zamiarem stałego pobytu, gdzie się żyje na co dzień, spędza wolny czas i śpi. Miejsce zamieszkania nie jest tym samym co miejsce zameldowania. Miejsce zamieszkania to miejsce gdzie znajduje się ośrodek życiowy.

Jak napisać pozew rozwodowy - jakie żądania można napisać w pozwie o rozwód?

W pozwie rozwodowym można żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód:

 • z orzeczeniem winy drugiego małżonka lub
 • bez orzekania takiej winy.

Gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, wówczas należy wnieść żądanie o:

 • alimenty na małoletnie dziecko,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i
 • można wnieść o kontakty z dzieckiem.

Do innych żądań należy zaliczyć:

 • wniosek o alimenty na małżonka,
 • wniosek o podział majątku lub
 • wniosek o eksmisję małżonka. 

Jak napisać pozew rozwodowy - jak należy uzasadnić pozew o rozwód?

Za każdym razem należy wykazać, ze miedzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego na płaszczyźnie emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej.

Jeżeli pozew zawiera żądanie orzeczenia winy drugiej strony, wówczas należy wykazać, że trwały i zupełny rozkład pożycia nastąpił z winy tej strony.

Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnich dzieci, wówczas należy podać  usprawiedliwione potrzeby dzieci i możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów

Jak napisać pozew rozwodowy - jakie dowodowy należy załączyć do pozwu o rozwód?

Do pozwu, oprócz opłaty sądowej od pozwu należy załączyć:

 • oryginał odpisu zupełnego aktu małżeństwa,
 • oryginalny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (w przypadku gdy dzieci są małoletnie),
 • zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 m-ce,

Powyższe informacje mogą nie pozwolić na napisanie pozwu rozwodowego. Nasz prawnik od rozwodów, po przedstawieniu przez Ciebie informacji, przygotuje pozew rozwody i może pomóc przeprowadzić Cię przez wszystkie etapy sprawy w sądzie.

Jak napisać pozew rozwodowy - w ilu egzemplarzach należy wysłać pozew rozwodowy do sądu?

Pozew należy złożyć w sądzie zawsze w 2 egzemplarzach. Każdy egzemplarz powinien mieć takie same załączniki. Oczywiście dla siebie należy również zostawić jeden egzemplarz pozwu wraz z załącznikami.

Najczęstsze błędy

Poniżej zostaną opisane najczęstsze błędy z którymi zwracają się osoby, które samodzielnie przygotowały pozew. Błędy te nie dyskwalifikują samego pozwu, ale wymagają korekty lub uzupełnienia.

 • brak opłaty sądowej;
 • brak podpisu na pozwie;
 • brak załączonego egzemplarza pozwu z załącznikami dla drugiej strony;
 • nieprawidłowo oznaczony sąd;
 • błędnie podany adres małżonka;

Podsumowanie

Dobrze przygotowane papiery rozwodowe przyśpieszą sam rozwód. Po otrzymaniu pozwu, druga strona powinna przygotować i wysłać do sądu odpowiedź na pozew rozwodowy. Jeżeli obie strony są zgodne co do samego rozwodu, a wszystkie kwestie zostały uzgodnione, na pierwszej rozprawie Sąd powinien wydać wyrok. Prawidłowe i kompletne przygotowanie pozwu zaoszczędzi czas rozpoznania sprawy.

Jak napisać pozew rozwodowy - infografika
Jak napisać pozew rozwodowy - infografika