Regulamin serwisu


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS WWW.i-rozwod.pl

 

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób świadczenia usług w drodze elektronicznej (za pośrednictwem Serwisu www.i-rozwod.pl) przez Pawła Lewandowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: INVENTOR Paweł Lewandowicz przy ul. Piwnicznej 4 lok 3, (52-123) we Wrocławiu, posiadający NIP 8991342331, REGON 388491537.

§ 1
Definicje

 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Serwis –serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem i-rozwod.pl;
  2. Regulamin – niniejszy dokument;
  3. Usługodawca – Pawła Lewandowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: INVENTOR Paweł Lewandowicz przy ul. Piwnicznej 4 lok 3, (52-123) we Wrocławiu (dane kontaktowe e-mail: biuro@i-rozwod.pl, tel.: +48 796 678 645);
  4. Usługobiorca – pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  5. Formularz Kontaktowy –udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie formularz umożliwiający przesłanie Usługobiorcy wiadomości do Usługodawcy, w szczególności potrzebnych do przygotowania Projektu Pozwu Rozwodowego;
  6. Formularz Zamówienia – udostępniony na stronie Serwisu formularz, umożliwiający Usługobiorcy złożenie zamówienia Usług i ich realizację w celu przygotowania Projektu Pozwu Rozwodowego;
  7. Projekt Pozwu Rozwodowego – sporządzony na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia (oraz ewentualnie w trakcie dalszej korespondencji lub dalszych rozmów z Usługodawcą) projekt pozwu o rozwód w sprawie tego Usługobiorcy,
  8. Usługa –usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu,
  9. Zamówieniu Usługi – oświadczenie woli Usługobiorcy ujawnione poprzez wybór Usługi w Serwisie, uzupełnienie niezbędnych dla danej Usługi danych poprzez Formularz Zamówienia, podanie adresu e-mail Usługobiorcy oraz dokonanie zapłaty Ceny (zamówienie z obowiązkiem zapłaty),
  10. Profesjonalny Pełnomocnik – radca prawny (wykonujący zawód w oparciu o Ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o Radcach prawnych) lub  adwokat (wykonujący zawód w oparciu o Ustawę z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze);
  11. Cena – cenę brutto Usługi umieszczoną w Serwisie. Ceny Usług znajdujących się w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
  12. Konsument –Usługobiorca, będącego osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści w taki sposób, ze możliwe jest jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku oraz jest udostępniany Usługobiorcy po zawarciu umowy, w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

 

§ 2
Rodzaje i zakres usług  elektronicznych świadczonych przez serwis

 1. Usługi świadczone przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wszyscy korzystający z sieci Internet i odwiedzający Serwis mają dostęp do Serwisu z możliwością zapoznania się z treściami udostępnionymi w Serwisie.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszego Serwisu mają charakter płatny i nieodpłatny.
  1. Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:
   1. udostępnieniu Usługodawcom dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie,
   2. umożliwieniu skontaktowania się z Usługodawcą poprzez Formularz Kontaktowy.
  2. Usługi Odpłatne świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:
   1. przygotowaniu dla Usługobiorcy Projektu Pozwu Rozwodowego bez orzekania o winie („POZEW O ROZWÓD”),
   2. przygotowaniu dla Usługobiorcy Projektu Pozwu Rozwodowego z orzeczeniem o winie („POZEW O ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE”),
   3. konsultacji telefonicznej Usługobiorcy z Profesjonalnym Pełnomocnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych, który (i) udzieli porady prawnej w temacie rozwodu (na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Usługobiorcę w rozmowie telefonicznej) oraz (ii) wyceni koszt ewentualnego, kompleksowego poprowadzenia sprawy rozwodowej Usługobiorcy („ROZWÓD Z PEŁNOMOCNIKIEM”), co zostanie następnie potwierdzone w korespondencji po przekazaniu adresu e-mail przez Usługobiorcę,
 3. Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu ww. przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 4. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, Usługodawca wezwie do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, a po bezskutecznym jego upływie może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym.

§ 3
Warunki korzystania z usług elektronicznych

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja przez Usługobiorcę treści Regulaminu.
 2. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących wymagań:
  1. Komputer z dostępem do sieci Internet,
  2. posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10,
  3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  4. posiadanie programu do odczytu i zapisywania plików formatu pdf, doc, docx,
  5. posiadanie aktywnego  konta adresu e-mail,
  6. zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 lub większa.
 3. W Serwisie wykorzystywane są mechanizmy plików Cookies. Zasady ich wykorzystania przez Usługodawcę określone zostały w pliku pod nazwą „PLIKI COOKIES”.
 4. W Serwisie nie są rozpowszechniane treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawołujące do nienawiści lub dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, ani treści o charakterze pornograficznym.
 5. Usługobiorców obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, w szczególności wymienionych w pkt 4.

§ 4
Warunki zawarcia i wykonania umowy

 1. Informacje podane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Informacje podane w Serwisie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Usługobiorców.
 3. Płatność następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i naciśnięciu przycisku „ZAMAWÓW POZEW”.
 4. Realizacja usługi jest możliwa po prawidłowym, w tym kompletnym uzupełnieniu Formularza Zamówienia oraz opłaceniu odpłatnej Usługi. Usługodawca na podany przez siebie adres otrzyma potwierdzenie wypełnienia Formularza Zamówienia oraz opłacenia odpłatnej Usługi, które wskazuje na moment zawarcia umowy o świadczenie odpłatnej Usługi.
 5. Formularzu Zamówienia należy podać prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym dane.
 6. Usługodawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia Usługi w sytuacji, gdy:
  1. dane zostały podane przez Usługobiorcę na formularzu nie będącym Formularzem Zamówienia przedstawionym przez Usługodawcę;
  2. Formularz Zamówienia nie został w całości wypełniony przez Usługobiorcę;
  3. Zamówienie Usługi ostało złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie odpłatnej Usługi następuje po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia, naciśnięciu przycisku „Zamawiam”, opłacenia przez Usługobiorcę zamówienia za pośrednictwem Serwisu, co stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Usługobiorcy i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 8. Usługodawca potwierdza złożone przez Usługobiorcę zamówienie po zaksięgowaniu opłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 9. Usługodawca wystawia  fakturę po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym i przesyła ją w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania należności na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 10. Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 11. Warunki umowy zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą określa:
  1. niniejszy Regulamin,
  2. obowiązujące przepisy prawa oraz
  3. indywidualne ustalenia pomiędzy stronami umowy.
 12. Korespondencja pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą celem wykonania umowy odbywa się w drodze elektronicznej (za pośrednictwem e-mail) lub telefonicznie.
 13. Ceny odpłatnych Usług podane są na stronie głównej Serwisu i są cenami brutto. Cena stanowi wynagrodzenie za wykonanie Usługi.
 14. Cena nie zawiera kosztów sądowych, kosztów mediacji, opłat kancelaryjnych ani innych kosztów i wydatków o których mowa w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).
 15. Realizacja odpłatnych Usług, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.2 Regulaminu, odbywa się w następujący sposób:
  1.  „POZEW O ROZWÓD” usługa, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2 (i) Regulaminu:
   – jeśli Usługobiorca wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonania ww. usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas w terminie 5 dni roboczych od zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca prześle Usługobiorcy (na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia) Projekt Pozwu Rozwodowego.
   - jeśli Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas termin realizacji ww. Usługi rozpocznie się po upływie 14 dni od zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym przez Usługodawcę.
   - jeśli niezbędne okażą się wyjaśnienia informacji podanych przez Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia (zwłaszcza co do okoliczności faktycznych), wówczas Usługodawca podejmie kontakt telefoniczny lub mailowy z Usługobiorcą i w takim przypadku termin realizacji umowy wydłuża się do 7 dni roboczych.
   - jeśli w wyniku podjętego przez Usługodawcę kontaktu lub jego próby Usługobiorca nie wyjaśni podanych w Formularzu Zamówienia informacji, wówczas Usługodawca prześle Usługobiorcy Projekt Pozwu Rozwodowego w oparciu wyłącznie o dane z Formularza Zamówienia,
  2.   „POZEW O ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE” usługa, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2 (ii) Regulaminu:
   – jeśli Usługobiorca wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonania ww. usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas w terminie 5 dni roboczych od wypełnienia i przesłania Formularza Zamówienia przez Usługodawcę, na podany numer telefonu skontaktuje się Profesjonalny Pełnomocnik w celu ustalenia okoliczności sprawy, terminu sporządzenia projektu pozwu i wynagrodzenia;
   - jeśli Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas termin realizacji ww. Usługi rozpocznie się po upływie 14 dni od wypełnienia i przesłania Formularza Zamówienia przez Usługodawcę.
   - jeśli w wyniku podjętego przez Usługodawcę kontaktu lub jego próby Usługobiorca nie wyjaśni podanych w Formularzu Zamówienia informacji, wówczas Usługodawca prześle Usługobiorcy Projekt Pozwu Rozwodowego w oparciu wyłącznie o dane z Formularza Zamówienia,
  3. ROZWÓD Z PEŁNOMOCNIKIEM” usługa, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2 (iii) Regulaminu:
   - jeśli Usługobiorca wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas konsultacja telefoniczna wraz z wyceną nastąpi w terminie 3 dni od zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy.
   - jeśli Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas termin realizacji ww. Usługi rozpocznie się po upływie 14 dni od zaksięgowania Ceny na rachunku bankowym przez Usługodawcę.
   Cena w kwocie 100 zł netto uiszczona za konsultację jest następnie zaliczane na poczet wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy rozwodowej przez Profesjonalnego Pełnomocnika, jeśli Usługobiorca zdecyduje się na zlecenie jej prowadzenia ww. Profesjonalnemu Pełnomocnikowi (o tę kwotę umniejszane jest wynagrodzenie pełnomocnika),
 16. Umowa o wykonanie odpłatnych Usług, o których mowa w § 2 ust.2 Regulaminu ulega wygaśnięciu z chwilą wykonania odpłatnej Usługi.
 17. Usługobiorca wyraża zgodę na podejmowanie przez Usługodawcę współpracy z Profesjonalnymi Pełnomocnikami przy realizacji odpłatnej Usługi w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
 18. Podanie przez Usługobiorcę nieprawidłowych lub niepełnych danych, może spowodować wydłużenie terminów realizacji Usługi do 7 dni roboczych od ich poprawienia lub uzupełnienia przez Usługobiorcę.
 19. Do momentu wysłania zamówienia, poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMAWÓW POZEW  - ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, ”, wprowadzone przez Usługobiorcę dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Usługobiorcę, poprzez możliwość swobodnego poruszania się między poszczególnymi krokami wypełnianego formularza, na pasku u góry formularza,”.
 20. Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia od Usługodawcy, Usługobiorca może dokonać korekty danych zawartych w formularzu zamówienia w czasie 24 h wysyłając na adres poczty elektronicznej biuro@i-rozwod.pl informację o korekcie danych podanych w formularzu. Usługobiorca po otrzymaniu korekty, potwierdza zmianę danych, co jest równoznaczne z zawarciem nowej umowy.
 21. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
 22. Usługobiorcy nie przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie odpłatnych Usług.
 23. Kontakt Usługodawcy z Usługobiorcą odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 17, do terminów przewidzianych na kontakt nie są liczone soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

§ 6
ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie może zostać uiszczone wyłącznie za pośrednictwem portalu i-rozwod.pl:
  1. przelewy online  – przelew internetowy realizowany bezpośrednio przez usługobiorcę za pośrednictwem strony internetowej banku. Po wybraniu swojego banku, należy zalogować się do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Wszystkie dane do przelewu zostaną automatycznie wypełnione,
  2. BLIK – transakcja przez system płatności mobilnych, który za pomocą bankowej aplikacji, udostępnia szybkie płatności. Przy użyciu telefonu w aplikacji banku należy wygenerować kod BLIK a następnie wpisać go w odpowiednie pole w trakcie płatności, następnie zaakceptować proces przy użyciu smartfona,
  3. przedpłata/przekaz tradycyjny – polega na udostępnieniu składającemu zamówienie danych rachunku bankowego, na który składający zamówienie w dowolny sposób dokona zapłaty. Korzystając z tej formy płatności Usługobiorca zobowiązany jest wskazać w tytule transakcji numer zamówienia oraz podać swoje imię i nazwisko.
 2. Po naciśnięciu przez Usługobiorcę przycisku „ZAMAWÓW POZEW  - ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, ”, automatycznie zostanie wygenerowany unikalny link który przekieruje Usługobiorcę na platformę płatności Przelewy24 w celu dokonania zapłaty. Link płatności ważny będzie tylko przez 15 minut. W razie braku wybrania jakiejkolwiek opcji płatności przez Usługobiorcę w przeciągu 15 minut transakcja zostanie automatycznie anulowana. Po tym czasie nie ma możliwości powrotu do zamówienia i dokonania płatności. W sytuacji chęci skorzystania z naszych usług niezbędne będzie wówczas ponowne złożenie zamówienia oraz jego opłacenie na czas.

§ 7
REKLAMACJA

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja może dotyczyć świadczenia usługi przez usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w szczególności jeżeli Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o stwierdzonych uchybieniach niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane na adres e-mail: biuro@i-rozwod.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie Usługobiorcy. Dane te są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i tylko reklamacje zawierające powyższe dane stanowią warunek niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca może skorzystać ze wzoru „ZGŁOSZENIE REKLAMACJI”, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca niezwłocznie wezwie Usługobiorcę do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji od Usługobiorcy. W razie braku zadośćuczynienia wezwaniu do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia wezwania, Usługodawca pozostawi reklamację bez rozpoznania o czym poinformuje Usługobiorcę.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.

§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorca będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie odpłatnych Usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług (zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, że wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Usługobiorca będący Konsumentem ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwota zapłaty obliczona zostaje proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej Ceny.
 3. Usługobiorca będący Konsumentem nie ma prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów o świadczenie Usług, gdy Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, poinformowanego przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może sformułować samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy: „WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY”. Oświadczenie należy przesłać na adres korespondencyjny INVENTOR Paweł Lewandowicz, ul. Piwniczna 4/3, 52-123 Wrocław lub elektroniczny (e-mail) Usługodawcy.
 5. Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 9
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Wszystkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Usługodawcy.
 3. Prawa autorskie majątkowe dotyczące Utworów (w tym Projekt Pozwu Rozwodowego) należą do Usługodawcy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z tychże Utworów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, a na jego rozpowszechnianie wymagana jest zgoda Usługodawcy udzielona w formie pisemnej.

 

§ 10
POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Każdy Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 11
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazane przez Usługobiorcę dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę („ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH”) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Szczegółowe informacje określa załącznik do Regulaminu o nazwie „POLITYKA PRYWATNOŚCI / KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH”.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy o świadczenie usługi zawierane przez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim oraz według prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku gdyby któreś z postanowień Regulaminu uznane zostało za nieważne, zastosowanie w to miejsce znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, jednak nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie Regulaminu w nowym brzmieniu.
 4. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na treść nowego Regulaminu, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym.
 6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne.
 7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Serwisie.
 8. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. Wśród załączników znajdują się:
  1. WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
  2. WZÓR REKLAMACJI
  3. WZÓR OŚWIADCZENIA POLITYKA PRYWATNOŚCI / KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH