RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.


Uprzejmie informuję, że z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „RODO”).

Poniżej zostają przedstawione informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Paweł Lewandowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INVENTOR Paweł Lewandowicz, ul. Piwniczna 4 lok. 3, 52-123 Wrocław, posiadający numer NIP 8991342331 i numer REGON 388491537.

W sprawach związanych z ochroną danych można skontaktować się pod adresem:

 • e-mail: biuro@i-rozwod.pl
 • INVENTOR Paweł Lewandowicz, ul. Piwniczna 4 lok. 3, 52-123 Wrocław

ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania usługi.

W czasie przeglądania zawartości Strony internetowej i-rozwód.pl automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Strony internetowej i-rozwód.pl  przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Strony internetowej i-rozwód.pl, przeglądane treści.

Samo przeglądanie treści Strony internetowej i-rozwód.pl nie wymaga podawania danych osobowych.

ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH I INFORMACJI ORAZ SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA

Administrator danych osobowych pozyskuje i przetwarza dane w celu:

 • zawarcia umowy i jej wykonania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • archiwizowania dokumentacji (umów i dokumentów rozliczeniowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjnei Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód;
 • obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Na powyższych podstawach pozyskiwane i przetwarzane są Dane Ogólne:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • PESEL;
 • Imię i nazwiska dziecka/dzieci;
 • daty urodzenia dziecka/dzieci;

Administrator danych osobowych pozyskuje i przetwarza dane są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

Do Danych Szczególnych Kategorii zalicza się:

 • dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby związane z przebiegiem związku małżeńskiego ;

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.

W ramach wykonywanych czynności Administrator danych osobowych korzysta z plików cookies na potrzeby tego serwisu internetowego w celu prowadzenia analiz oraz ulepszania jakości świadczonych usług.

Hasła logowania oraz inne informacje o charakterze wrażliwym dotyczące poszczególnych klientów nie są przechowywane w plikach cookie, lecz są w bezpieczny sposób przekazywane bezpośrednio na nasze serwery, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora danych osobowych innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np.: PIP, ZUS);
 • podmiotom wspierającym w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność.

Administrator danych osobowych przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe przez okres oznaczony przepisami prawa oraz gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administrator danych osobowych:

 • dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od upływu czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 • dane zawarte w dokumentach rozliczeniowych – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od upływu do czasu przedawnienia roszczeń zobowiązania podatkowego;
 • dane dla celów marketingowych – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od upływu o czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu;

Dane usuwane są zbiorczo, na koniec miesiąca kalendarzowego.

PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania treści swoich danych na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia treści swoich danych na podstawie art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania treści swoich danych na podstawie art. 18 RODO;
 • przenoszenia treści swoich danych do innych podmiotów na podstawie art. 20 RODO;
 • sprzeciwu do przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 21 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz korzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO na podstawie art. 12 ust. 4 RODO.