Składnik majątku wspólnego – co wchodzi do podziału, a co z majątkiem wyprzedanym celowo.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego
    z małżonków;
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy
    z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podziałem objęte są więc przedmioty majątkowe powyżej wyszczególnione, które należały do majątku w chwili ustania wspólności i które nadal znajdują się w majątku małżonków, ale już współuprawnionych do tych rzeczy w częściach ułamkowych.

Rzeczy i prawa wchodzące w skład tego majątku muszą istnieć w dacie dokonywania podziału przez sąd.

Jeżeli składnik majątku został zniszczony lub sprzedany, to będzie podlegał on rozliczeniu, natomiast składnik majątku zużyty w toku normalnego używania, nie będzie zaliczał się do takiego podziału.

W razie zniszczenia lub nieuzasadnionego zbycia składnika majątku przez jednego z małżonków, drugiemu będzie należało się odszkodowanie w wysokości wartości połowy zbytego przedmiotu. Oznacza to, że sąd w podziale majątku będzie musiał uwzględnić wartość zniszczonego lub niezasadnie zbytego składnika.

Sąd wycenia wartość tego składnika wg stanu z chwili ustania wspólności ustawowej, a wg cen z chwili orzekania.