Publiczność w sprawie o rozwód - drzwi zamknięte.

Sprawy sądowe są jawne chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE O ROZWÓD

W sprawach o rozwód posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Od tej reguły można odstąpić, gdy:

  • obie strony zażądają publicznego rozpoznania sprawy;
  • Sąd uzna że jawność nie zagraża moralności.

Aby Sąd uznał, że jawność sprawy nie zagraża moralności, musi zapoznać się z faktami, które zostaną przez strony postępowania w sprawie o rozwód ujawnione.

Jeżeli Sąd nie wyrazi takiej zgody, wówczas na sali sądowej mogą być obecni oprócz strony, pełnomocnicy jeśli reprezentują stronę oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony.

Ogłoszenie wyroku

Ogłoszenie wyroku następuje zawsze na posiedzeniu jawnym.