Ile trwa rozwód, gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci? 2 okoliczności, które przyśpieszą rozwód.

 

Ile trwa rozwód, gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci?

Wcześniejsze wpisy zwróciły uwagę na kwestie, które wpływają na to, ile trwa rozwód.

Postępowanie w sprawie o rozwód przewiduje jeszcze jedną sytuację, która wpływa na skrócenie  rozpoznania sprawy o rozwód. Sąd ogranicza prowadzone postępowanie dowodowe, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, a pozwany uznaje żądanie pozwu.

W takiej sytuacji Sąd może ograniczyć postawianie dowodowe do przesłuchania stron.

Brak małoletnich dzieci

Małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, gdy w trakcie prowadzonej sprawy:

 • nie mają małoletnich dzieci pochodzących od obojga małżonków;
 • nie mają małoletnich dzieci pochodzących od jednego z małżonków i przysposobionych przez drugiego;
 • nie mają małoletnich dzieci przysposobionych razem przez obojga.

Uznanie przez pozwanego żądania pozwu

Uznanie żądania pozwu przez pozwanego oznacza, że pozwany:

 • wyraża zgodę na orzeczenie rozwodu oraz
 • zgadza się na rozstrzygnięcie o winie w sposób żądany przez powoda oraz
 • przyznaje fakty podane przez niego, jako przyczyny rozkładu pożycia, czyli uznaje żądanie pozwu.

- w takie sytuacji Sąd ograniczy się tylko do przesłuchania stron.

Postępowanie dowodowe - co ustala Sąd

W sytuacji uznania powództwa przez pozwanego, Sąd ma obowiązek dowiedzieć się czy pozwany również chce rozwodu i jakie przedstawia powody swojej decyzji. Sąd każdorazowo musi bowiem potwierdzić czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd powinien również sprawdzić, czy uznanie nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz czy uznanie żądania pozwu nie zmierza do obejścia prawa. Samo jedynie przyznanie faktów podanych przez powoda, może okazać się podstawą do uchylenia wyroku orzekającego rozwód.

Odwołanie uznania powództwa

Uznanie może zostać odwołane przez pozwanego do chwili zakończenia rozprawy, czyli najpóźniej do zamknięcia rozprawy w II instancji (jeżeli w sprawie była składana apelacja). Pozwany może w takim odwołaniu powoływać się na to, że uznanie było:

 • sprzeczne z prawem;
 • sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
 • zmierzało do obejścia prawa.

Odwołanie uznania może dotyczyć:

 • odwołania zgody na rozwód
 • odwołania zgody na rozwód bez orzekania o winie.

Jeżeli jednak pozwany wyraża zgodę na rozwód, ale nie zgadza się na sposób zaproponowanego w pozwie rozstrzygnięcia lub nie przyznaje faktów podanych przez powoda, wówczas Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe.

Ile trwa rozwód gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci- infografika

Ile trwa rozwód gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci - infografika

Ograniczenie postępowania dowodowego

Ograniczenie postępowania dowodowego do przesłuchania stron nie oznacza jednak, że Sąd jest zwolniony z ustalenia okoliczności dotyczących rozkładu pożycia.  W trakcie przesłuchania Sąd będzie zatem ustalał, czy między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Rozkład tego pożycia, jest badany na płaszczyźnie gospodarczej, emocjonalnej i fizycznej.

Sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron, co ma wpływ na to, ile trwa rozwód. Gdy Sąd dojdzie do przekonania, że powody dla których pozwany uznał żądanie pozwu nie zasługują na uwzględnieni, wówczas ma obowiązek dopuścić i przeprowadzić inne dowody.

Uwagi praktyczne

 • Jeżeli osobista sytuacja małżonków pozwala na ograniczenie postępowania dowodowego przed Sądem, wówczas warto w pozwie rozwodowym i w odpowiedzi na pozew opisać, jaka jest sytuacja małżonków i czy są zgodni w zakresie rozwodu. Pozew o rozwód powinien zawierać konkretne powody na podstawie których Sąd dojdzie do przekonania o podstawach do orzeczenia rozwodu. Powoływanie się jedynie na różnicę charakteru może okazać się zbyt lakoniczne. Sąd będzie dopytywał się na czym ta różnica charakteru polega i jaki ma wpływ na uczucia, którymi strony się darzyły, pożycie fizyczne i stosunki gospodarcze.
 • Każda ze stron powinna powiedzieć co się stało, że w sposób trwały ich drogi rozeszły się. Sąd również będzie ustalał od kiedy taki stan trwa. Przed przesłuchaniem warto, aby każda ze strona przypomniała sobie niezależnie do kiedy było dobrze w ich związku oraz co było powodem, że ich drogi się rozeszły.
 • Na początku przesłuchania Sąd będzie zadawał pytania odnośnie liczby, wieku i płci dzieci żyjących, stosunków majątkowych i zarobkowych obu małżonków, szczególnych obowiązków utrzymania osób niebędących ich wspólnymi dziećmi oraz co do treści umowy majątkowej, jeżeli małżonkowie umowę taką zawarli. Takie pytania będą zadawane zawsze nawet gdy strony nie mają wspólnych dzieci i mimo, iż w pozwie i odpowiedzi na pozew takie informacje będą zawarte.
Ile trwa rozwód gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci- infografika
Ile trwa rozwód gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci - infografika

To ile trwa rozwód, gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci jest uzależnione od okoliczności szczegółowo opisanych powyżej. Gdy te warunki zostaną spełnione, a pozew o rozwód zawiera te informacje i zostaną one podtrzymane przez strony, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że Sąd rozpozna sprawę na pierwszej rozprawie.

Od prawidłowo złożonego pozwu o rozwód, Sąd powinien w terminie od 1 do 3 miesięcy wyznaczyć termin rozprawy. Ważne jest, aby pozew o rozwód zawierał wszystkie informacje i dokumenty, ponieważ nie będzie konieczności wzywania o dodatkowe dowody. Każde wezwanie do uzupełnienia braków, wydłuża postępowanie o znaczny czas. Sąd musi dokładnie zbadać, czy zostały wniesione wszystkie opłaty, czy pozew zawiera dane drugiej strony oraz czypozew został podpisany. Jeżeli Sąd odnotuje braki, wówczas wzywa stronę, a do czasu uzupełnienia braku co do zasady nie poejmuje czynności.

Uzupełnienie braków polega na przedłożeniu tego o co Sąd wzywa. Jednka w przypadku braku podpisania pozwu pamiętaj, że musisz osobiście udać się do Sądu i tam złożyć w sekretariacie wydziału podpis.

Pamiętaj, żeby do pozwu o rozwód załączyć skrócony odpis aktu zawarcia małżeństwa, potwierdzenie wysokości uzyskiwanych dochodów (PIT za ostatni rok podatkowy i zaświadczenie o wynagrodzeniu z 3 ostatnich miesięcy) i dowód uiszczenia opłaty sądowej. Brak tych dokumentów spowoduje, że Sąd w wezwaniu na rozprawę wezwie Cie do ich przedstawienia.

Ile trwa rozwód gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci- infografika
Ile trwa rozwód gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci - infografika