Czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS? 9 sytuacji

Czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS -wprowadzenie

Pobyt rodzica w domu pomocy społecznej i związane z tym opłaty podlegają regulacjom Ustawy o pomocy społecznej, która jest procedurą administracyjną. Opłaty za pobyt rodzica w DPS podlegają innym zasadom aniżeli żądanie aliemntów, które dochodzone jest na podstwie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zasady uchylenia się od aliemntów na rodzica zostały opisane w innym wpisie pod nazwą Czy można nie płacić aliemntów na rodzica? 2 powody.

Odpowiedź na pytanie czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS zostanie udzielona po tym, jak zostaną przedstawione zasady kto ponosi takie opłaty i w jakie wysokości.

Czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS  - kto ponosi opłaty:

 • mieszkaniec domu;
 • małżonek, wstępni, zstępni;
 • gmina, z której osoba ta została skierowana do domu pomocy społecznej.

Obowiązek wnoszenia takiej opłaty przez małżonków, wstępnych, zstępnych i gminę ma miejsce dopiero, gdy środki mieszkańca domu w pełni nie pokrywają kosztów jego pobytu.

Czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS - infografika
Czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS - infografika

Czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS - kto ustala wysokość opłaty

Wysokość opłaty jest ustalana:

 • dla domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i jest ogłaszana w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku;
 • dla domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – przez starostę, który ogłasza jej wysokość w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku;
 • w regionalnym domu pomocy społecznej – przez marszałka województwa i jest ogłaszana w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku;

Czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS - zasady ponoszenia opłaty

Mieszkaniec domu, tytułem opłaty za pobyt w DPS płaci 70% swojego dochodu. Jeżeli dochód mieszkańca w pełni nie pokryje opłaty, wówczas w części brakującej partycypuję małżonek, zstępni przed wstępnymi.

Z małżonkiem, zstępnym lub wstępnym zawierana jest umowa. Wysokość takiej opłaty jest ustalana z tymi osobami przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. Przy negocjacjach, przedmiotem których jest wysokość opłaty, brane są pod uwagę dochody i możliwości zobowiązanych.

Sposób ustalenia opłaty dla zobowiązanych jest następujący:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

Czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS - infografika

Czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS - infografika

Jak praktycznie obliczyć wysokość zobowiązania?

Należy obliczyć wysokość dochodu na osobę w rodzinie podmiotu zobowiązanego poprzez:

 • dodanie wszystkich dochodów wszystkich osób w rodzinie;
 • podzielenie sumy dochodów członków rodziny przez ilość członków rodziny;
 • odjęcie od tej kwoty sumy odpowiadającej 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

Wynik powyższego działania matematycznego (o ile stanowi liczbę dodatnią) stanowić będzie górną granicę opłaty, jaką obciążyć można daną osobę zobowiązaną.

W tym miejscu należy podać ile wynosi kryterium dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej to dochód równy kwocie 461 zł;
 • dla osoby w rodzinie to dochód równy kwocie 316 zł;

Gmina ponosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca DPS, a potem małżonka, zstępnego przed wstępnymi.

Odmowa partycypacji małżonka zstępnych przed wstępnymi w ponoszeniu opłat za DPS spowoduje, że zostanie wydana decyzja.

Czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS - informcje praktyczne

Możliwość taka istnieje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Zwolnienie z ponoszenia opłat za DPS może być częściowa lub całkowita.

Zwolnienie może mieć miejsce, gdy osoba ta:

 1. wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
 2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
 3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
 4. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;
 5. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;
 6. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.
 7. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże, w szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty.

Wymienione okoliczności nie stanowią zamkniętego katalogu sytuacji.

Ponadto, bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jest możliwość całkowitego zwolnienia na wniosek zobowiązanego, jeżeli osoba ta przedstawi:

 1. prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu tego mieszkańca władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona lub
 2. prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu tego mieszkańca za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu

Takie zwolnienie  obejmuje zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.

Wyjątkowo, gdy brak jest prawomocnego orzeczenia, można zbadać więzi rodzinne. Oznacza to, że stosunki rodzinne pomiędzy mieszkańcem domu pomocy społecznej a zobowiązanym do ponoszenia opłaty mogą mieć ogromne znaczenie dla procesu obejmującego zwolnienie i powinny zostać poddane odpowiedniej analizie.

Czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS - infografika

Czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS - infografika
Czy można uniknąć opłat za pobyt rodzica w DPS - infografika