Alimenty natychmiastowe - projektowane zmiany

Alimenty natychmiastowe mają być rozwiązaniem, które w przyszłości pomoże w uproszczony i szybki sposób uzyskanie środków na zaspokojenie potrzeb małoletnich dzieci w ramach alimentacyjnego postępowania nakazowego.

Projekt ustawy został już przygotowany (druk sejmowy nr 1092), jednak treść może ulec zmianie. Dlatego warto już dzisiaj przyjrzeć się temu rozwiązaniu.

Alimenty natychmiastowe mają przysługiwać wtedy, jeżeli nie wytoczono innego powództwa o takie świadczenie.

Wysokość miesięcznej kwoty ma być uzależniona od liczby dzieci i wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwota alimentów natychmiastowych ma wynosić:

 • 38% kwoty przeliczeniowej w przypadku jednego dziecka;
 • 34,5% kwoty przeliczeniowej na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
 • 31% kwoty przeliczeniowej na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
 • 27,5% kwoty przeliczeniowej na każde z czworga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
 • 24% kwoty przeliczeniowej na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

Procedura uzyskiwania alimentów natychmiastowych – założenia.

Aby uzyskać alimenty natychmiastowe uprawniony będzie je składał do Sądu na formularzu, który będzie dostępny także na stronie i-rozwod.pl oraz ma złożyć oświadczenia, które uzasadniają żądanie zasądzenia alimentów natychmiastowych.

Oświadczenia mają dotyczyć:

 • uzyskiwanych dochodach;
 • kosztów utrzymania;
 • liczby dzieci, pochodzących od tych samych rodziców, uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych;
 • niewywiązywaniu się przez pozwanego z obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz powoda;
 • niewszczęciu przez rodziców małoletniego powoda sprawy o rozwód lub o separację.

Należy pamiętać, że oświadczenia mają być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W treści pozwu będzie konieczność wyszczególnienia dowodów, ale ich się nie załącza, za wyjątkiem aktu urodzenia.

Sąd ma rozpoznawać taki wniosek na posiedzeniu niejawnym, czyli w zaciszu swojego gabinetu. Oznacza to, że żadna ze stron nie będzie wzywany do Sądu.

Jeżeli jednak we wniosku pojawi się żądanie zasądzenia alimentów za czas przed dniem wniesienia pozwu lub pojawi się żądani kwoty odmiennej od ustawowej wysokości natychmiastowych alimentów lub w razie braku innych podstaw do wydania alimentacyjnego nakazu zapłaty, sąd ma wyznaczyć rozprawę.

Termin na rozpoznanie takiej sprawy został przewidziany na 14 dni.

Strona zobowiązana do alimentów natychmiastowych, po wydaniu i otrzymaniu takiego nakazu, będzie mogła wnieść do sądu zarzuty oraz powinna wskazać, czy:

 • zaskarża ten nakaz w całości czy w części,
 • oraz będzie musiała przedstawić zarzuty, pod rygorem utraty prawa do ich powołania.

Złożenie zarzutów będzie podlegało opłacie sądowej.

W razie prawidłowego wniesienia zarzutów, sprawa ma być rozpoznawana na rozprawie, a powód zostanie wezwany do złożenia w terminie 7 dni dowodów na poparcie oświadczeń zawartych w pozwie.

Alimenty natychmiastowe - projektowane zmiany - infografika
Alimenty natychmiastowe - projektowane zmiany - infografika