Składnik majątku wspólnego – moment nabycia.

O zaliczeniu danego przedmiotu do majątku wspólnego decyduje moment definitywnego nabycia przedmiotu.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego
    z małżonków;
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy
    z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przykładowo wynagrodzenie za pracę w miesiącu poprzedzającym powstanie wspólności, które wpływa po powstaniu tej wspólności, stanowi składnik majątku wspólnego. Jeśli majątek wspólny powstał w dniu zawarcia małżeństwa – 08.02.2020 r., a wynagrodzenie za pracę jednego z małżonków za miesiąc styczeń 2020 r. wpłynęło na rachunek bankowy w dniu 10.02.2020 r., to pobrane wynagrodzenie stanowi majątek wspólny.

Złożone oświadczenie przez jednego z małżonków, że nabywany przedmiot wchodzi lub nie wchodzi w skład majątku wspólnego nie decyduje o zaliczeniu do majątku wspólnego.

Przykładowo, jeśli małżonek nabywając nieruchomość oświadczy u notariusza, że nabywa ją
z majątku osobistego, a następnie notariusz spisze umowę i prześle wypis aktu notarialnego do sądu wieczystoksięgowego, to wpis ten ma charakter deklaratoryjny i może zostać po podjęciu określonych czynności przez drugiego małżonka zmieniony. Drugi małżonek, w czasie trwania wspólności ustawowej, może w drodze powództwa żądać ustalenia, że ten składnik majątku stanowi składnik majątku wspólnego.

Składniki majątku wspólnego - moment nabycia - infografika