Rozwód krok po kroku - 10 wskazówek o których musisz wiedzieć

 

Rozwód krok po kroku - 10 wskazówek

Gdy decyzja o rozwodzie już zapadła, należy przejść do konkretnych działań, które usprawnią pomyślne zakończenie sprawy. We wpisie Rozwód krok po kroku zostaną wyjaśnione kwestie, które pomogą zapoznać się z materią sprawy o rozwód oraz pozwolą spojrzeć na sprawę, jak na spór w którym należy mieć określone cele.

Ważne! Od 2021 r. procedowane są zmiany prawa rodzinnego i związanej z tym procedury cywilnej, które w efekcie przedłużą wydanie wyroku. Planowane jest wprowadzenie obowiązkowego spotkania informacyjnego przed wszczęciem postępowania o rozwód, w celu pojednania małżonków, przy wsparciu mediatorów.

Niezależnie od proponowanych zmian, warto wiedzieć jak krok po kroku przygotować się do rozwodu, aby osiągnąć zamierzony cel.

1. Rozwód krok po kroku - Zastanów się, jaki chcesz wyrok

Rozwód z winą lub bez winy

Aby przygotować prawidłowo pozew, musisz wiedzieć jakiego wyroku oczekujesz. Możesz żądać:

 • Orzeczenia rozwodu za porozumieniem stron – bez orzekania o winie;
 • Orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka – z orzeczeniem winy.

Musisz jednak liczyć się z tym, że w przypadku żądania rozwodu z winy drugiego małżonka, z dużym prawdopodobieństwem zostanie sporządzona odpowiedź, w której druga strona też będzie żądać Twojej winy.

Rozwód bez winy oraz rozwód z winą to dwa postępowania, których czas procedowania będzie różny. Z dużym prawdopodobieństwem żądajac rozwodu bez winy, wyrok uzyskasz na pierwszej rozprawie. Z kolei żądanie winy wydłuży znacznie czas procedowania chyba, że małżonkowie będą zgodni co do treści wyroku. Takie sytuacje są jednak rzadkością.

Poza kwestiami prawnymi, warto również dodać, że oprócz większych kosztów związanych ze sprawą o rozwód z winy oraz długiego czasu trwania samego postępowania w sądzie, strony ponoszą bardzo duże koszty emocjonalne.

Dzieci w wyroku o rozwód

Jeżeli jesteście rodzicami wspólnych małoletnich dzieci, to należy zastanowić się nad tym, jak sformułować orzeczenie, które reguluje ich sytuację. Sąd w tym zakresie, jako Sąd opiekuńczy może z urzędu podejmować pewne czynności, ale inicjatywa należy także do Ciebie.

W sprawie dzieci orzeczenie dotyczyć będzie:

 • władzy rodzicielskiej – może być pełna, ograniczona lub można drugiego rodzica pozbawić takiej władzy;
 • kontaktów – gdy małżonkowie się dogadują, sąd nie musi orzekać o kontaktach, ale pamiętaj w razie sporu, spotykasz się z dzieckiem na zasadach określonych w wyroku;
 • alimentów;

Są to niezależne orzeczenia, aby jednak zostały wydane rozstrzygnięcia w ich zakresie, Sąd każdorazowo bada sytuację dziecka.

Te orzeczenia, już po wydanym rozwodzie, mogą zostać zmienione, jeżeli zmianie ulegnie stan faktyczny. Jednak należy pamiętać, że aby Sad stwierdził, czy po orzeczonym wyroku nastąpił zmiana okoliczności faktycznych, musi wrócić do akt rozwodowych i sprawdzić jaka była sytuacja na czas rozwodu. Dlatego warto w zakresie spraw dotyczących dzieci, ustalić dokładnie sytuację na czas rozwodu. Szerzej na ten teat będzie przedstawione we wpisie Rozwód a dzieci.

Rozwód krok po kroku - infografika
Rozwód krok po kroku - infografika

Podział majątku

Orzeczenie w zakresie podziału majątku w sprawie rozwodowej jest możliwe, ale tylko gdy strony są zgodne co do majątku i sposobu podziału. Z praktyki wynika, że Sądy nie dokonują podziału majątku, gdy małżonkowie posiadają kredyty lub, gdy sprawa o podział majątku mogłaby przedłużyć sprawę o rozwód.

Należy pamiętać, że Sąd jest przede wszystkim sądem w sprawie rozwodowej. Podział majątku jest przeprowadzany przy okazji rozwodu. Podział majątku może zostać przeprowadzony po rozwodzi,e przed Sądem Rejonowym lub u notariusza. Na przeprowadzenie podziału majatku nie ma terminu, dlatego można go przeprowadzić później.

Eksmisja w rozwodzie

W pozwie można zawrzeć także wniosek o eksmisję drugiego małżonka. Będzie to wymagało wykazania, że małżonek swoim rażącym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Jeśli chodzi o rażące zachowanie musisz udowodnić przykładowo przemoc, alkoholizm czy zachowania niebezpieczne po narkotykach drugiego małżonka. To są jedynie przykłady, które mają nakreślić jakiego typu zachowania, dają podstawę do orzeczenia eksmisji, ale są to też najczęstsze powody dla których eksmisja jest orzekana.

2. Rozwód krok po kroku - Zgromadź dowody

Jak już wiesz jakiego orzeczenia oczekujesz, zgromadź dowody. Jeśli żądasz winy drugiego małżonka, wówczas przedstaw dowody na potwierdzenie faktu np. jego zdrady, zaniedbywania, alkoholizmu czy przemocy. Każda sprawa jest indywidualna, dlatego nie można w sposób jednoznaczny wymienić, co w sądzie należy przedstawić. Dowody należy zgromadzić przed wszczęciem sprawy o rozwód.

Inne dowody, które są konieczne to skrócony odpis aktu zawarcia małżeństwa, a gdy macie dzieci, również akty dotyczące dzieci. Aby przyśpieszyć rozpoznanie sprawy warto przedstawić swoje  zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy oraz ostatni PIT wraz z urzędowym poświadczeniem jego odbioru. Jeżeli nie przedstawisz tych dowodów, Sąd wezwie Cię do ich przedstawienia, najpóźniej na termin wyznaczonej rozprawy.

Rozwód krok po kroku - infografika
Rozwód krok po kroku - infografika

3. Rozwód krok po kroku - Napisz pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy możesz napisać sam lub możesz skorzystać z pomocy naszych prawników. W internecie jest wiele darmowych zworów, ale Twoja sytuacja jest z dużym prwdopodobieństwem jedyna i wymaga indywidualnego podejścia i przedstawienia powodów, które doprowadziły do decyzj o rozwodzie.

W postępowaniu przed Sądem możesz reprezentować się sam albo możesz skorzystać z pomocy prawników z i-Rozwod.pl, prawnik zapewni Ci bezpieczeństwo na rozprawie i da merytoryczne wsparcie.

Przed napisaniem pozwu ustal Sąd, który będzie rozpoznawał sprawę, następnie podaj Wasze dane, czyli imiona i nazwiska, nr PESEL i adresy zamieszkania. Kolejnym krokiem będzie sformułowanie jakiego chcesz rozwodu oraz uzasadnienie swojego stanowiska.

4. Rozwód krok po kroku - Załącz dowody i opłać pozew

Pozew wydrukuj w 3 egzemplarzach i każdy własnoręcznie podpisz. Do każdego egzemplarza załącz dowody.

Ważne! Do egzemplarza dla Sądu załącz odpisy aktu małżeństwa i urodzenia dzieci, a pod pozostałe egzemplarze podepnij ksero tych aktów. Odpisy dokeumntów z Urzędu Stanu Cywilnego (kolorowe druki) składasz do Sądu. Po zakońcoznej sprawie Sądy nie zwracają tych dokeumntów. Dlatego pamiętaj, że w przypadku aktów stanu cywilnego zawsze możesz złożyć o ich wydanie w USC.

Pamiętaj! Gdy masz dowody dla Ciebie istotne, to wyślij do Sądu kserkopię, a na rozprawie okaż oryginał. Gdy występujesz z pełnomocnikiem, to on może wykonać odpis, poświadczajac za zgodnośc z oryginałem.

Zrób opłatę, a potwierdzenie załącz do egzemplarza pozwu dla sądu i  do swojego.

Pozew w 2 egzemplarzach wyślij do Sądu, a jeden zostaw dla siebie.  Twój egzemplarz przyda Ci się na rozprawie, gdy zajdzie potrzeba sprawdzić szczegóły dotyczące Twojego stanowiska.

5. Rozwód krok po kroku - Opłaty

Opłata za rozpoznanie sprawy w Sądzie to kwota 600 zł, którą należy opłacić jeszcze przed wysłaniem pozwu, na rachunek bankowy Sądu . Nasi prawnicy wskażą Tobie Sąd i rachunek bankowy. Pozostałe koszty, które mogą pojawić się w sprawie o rozwód zostały opisane we wpisie Ile kosztuje rozwód w 2022 r.

6. Rozwód krok po kroku - Sprawa w sądzie

Jeżeli prawidłowo napiszesz pozew i załączysz wymagane dokumenty, wówczas Sad po otrzymaniu Twojego pozwu,  doręcza pozew drugiemu małżonkowi. Sąd wyznacza termin posiedzenia i wzywa Cię na rozprawę. Oczywiście obecność Twoja jest obowiązkowa.

Podczas posiedzenia Sąd zapyta obie Strony czy podtrzymują swoje stanowisko i dopuści dowody. Jeśli Twoje żądanie dotyczy rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie i albo nie macie dzieci, albo jesteście zgodni co do kwestii uregulowania sytuacji dzieci, wówczas jest duże prawdopodobieństwo, aby na pierwszej rozprawie Sąd orzekł rozwód. We wpisie Publiczność w sprawie o rozwód dowiesz się kto może być obecny na rozprawie.

W sądzie możesz być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. Takie wsparcie może okazać się bardzo pomocne, ponieważ sala sądowa i rozprawa to miejsce oraz czas, w którym dzieje się wiele ważnych rzeczy. Stronie występującej bez pełnomocnika Sąd może tłumaczyć najważniejsze kwestie, ale Sąd nie zadba o Twoje interesy. Warto zapenić sobie w sprawie o rozwód wsparcie prawnika, który będzie reprezentował Twoje inetresy, w odpowienim czasie podniesie zarzutu czy zada pytania, które pomogą w sprawie.

7. Rozwód krok po kroku - Postępowanie dowodowe

Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej zależy od żądań sformułowanych w pozwie. Jednakże, jeśli małżonkowie chcą rozwodu bez orzekania o winie, a kwestie dotyczące dzieci nie są przedmiotem sporu, wówczas Sąd dopuści dowody z dokumentów i przesłucha Was w sprawie na okoliczność trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Pytania jakie będą zadawane, będą dotyczyły:

 • Daty zawarcia małżeństwa
 • Czy posiadacie dzieci, także te spoza małżeństwa
 • Co stało się, że został wniesiony pozew o rozwód?
 • Od kiedy małżonkowie nie kochają się?
 • Od kiedy małżonkowie nie utrzymują wspólnego pożycia?
 • Od kiedy małżonkowie nie utrzymują więzi gospodarczej?

- gdy są dzieci:

 • Jaka jest sytuacja dzieci – wiek, zdrowie?
 • Jakie wydatki ponoszone są na dzieci?

Przytoczone pytanie są przykładowe. Sąd może zadawać jeszcze inne, dodatkowe pytania, jednak wszytskie będą miały na celu ustalenie, czy jest szansa na powrót stron do małżeństwa, a jeśli nie, to jaka jest sytaucja dzieci.

Jeżeli strony zdecydowały się powołać świadków, to będą oni zeznawać na okoliczności wskazane przez Stronę. Dowód osobowy jest najczęściej powoływany w sprawie, gdy strony chcią udowodnić winę drugiemu małżonkowi.

8. Rozwód krok po kroku - Wywiad kuratorski i dodatkowe koszty

Jeżeli ze związku pochodzą małoletnie dzieci, wówczas konieczne jest przeprowadzenie wywiadu kuratorskiego. Wywiad kuratorski ma miejsce przed wyznaczeniem terminu rozprawy w Sądzie. Kurator przyjdzie do Twojego mieszkania, a w trakcie takiego spotkania będzie zadawał Ci pytania o dzieci, o ich potrzeby i sytuację. w trakcie sprawy sądowej, wywid kuratora może mić miejsce kilka razy. Decyzja taka zależy od woli Sądu, którą podejmuje, gdy zauważy taką potrzebę.

Wywiad kuratorski - opłaty

W związku z wizytą kuratora małżonkowie poniosą dodatkowy wydatek i jest to każdorazowo kwota około 80 zł.

Dowód z opinii biegłego - opłaty

Ponadto, jeżeli zostanie zawnioskowany dowód z opinii biegłego lub Sąd skieruje małżonków do mediacji, wówczas należy liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Mediator - opłaty

Koszt opinii biegłego to wydatek do 1000 zł, natomiast wynagrodzenie mediatora w sporach niemajątkowych, czyli np. w sprawie o rozwód wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie - 100 zł. Jeśli małżonkowie będą mediować w sprawie praw majątkowych, to wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za posiedzenie. Należy pamiętać, że do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Koszty, które ponosozną są w sprawie o rozwód, najczęściej są dzielone pomiędzy małżónkami. W trakcie sprawy o rozwód, każda ze stron będzie płaciła zaliczki. Rozliczenie nastąpi w wyroku rozwodowym.

9. Rozwód krok po kroku - Wyrok

Gdy Sąd rozpozna sprawę, wówczas zamyka postępowanie i wydaje wyrok. Podczas ogłaszania wyroku należy stać. Jeżeli treść orzeczenia nie jest zgodna ze złożonym wnioskiem, wówczas w terminie 7 dni można złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Wniosek należy opłacić kwotą 100 zł na rachunek bankowy Sądu, a potwierdzenie podpiąć do egzemplarza który składasz w Sądzie.

Ważne! Wniosek o sproządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem powinien określać zakres w jakim Sąd ma wyrok uzasadnić. Wyrok rozwodowy składa się z kilku punktów, dlatego możesz albo złożyć wniosek, aby Sąd uzasadnił wyrok w całości, albo wskaż konkretne punkty, które mają zostać uzasadnione.

10. Rozwód krok po kroku - Zmiana nazwiska

Po uprawomocnieniu się wyroku, jeśli w związku z zawarciem małżeństwem nastąpiła zmiana nazwiska, to w ciągu 3 miesięcy można złożyć wniosek o powrót do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego.

Podsumowanie

Rozwód wpływa znacząco na Twoje dalsze życie. Jeżeli jesteście rodzicami wspólnych dzieci, to na bardzo długo będziecie nimi związani, dlatego warto kwestie związane z dalszym życiem poukładać na etapie rozwodu.Wpis Rozwód krok po kroku miał na celu przybliżenie kwestii związanych z rozwodem. I o ile rozwód rozwiązuje niektóre problemy, to jednak rodzicie wspólnych małoletnich dzieci, nadal będą się kontaktować i razem funkcjonować w związku z dziećmi.

Rozwód krok po kroku - infografika
Rozwód krok po kroku - infografika