Rozwód – krok po kroku.

Gdy decyzja o rozwodzie już zapadła należy przejść do konkretnych działań, które usprawnią pomyślne zakończenie sprawy.

Ważne! W 2021 r. procedowane są zmiany prawa rodzinnego i związanej z tym procedury cywilnej, które w efekcie przedłużą wydanie wyroku. Planowane jest wprowadzenie obowiązkowego spotkania informacyjnego przed wszczęciem postępowania o rozwód, w celu pojednania małżonków, przy wsparciu mediatorów.

Niezależnie od proponowanych zmian, warto wiedzieć jak krok po kroku przygotować się do rozwodu, aby osiągnąć zamierzony cel.

1. Zastanów się, jaki chcesz wyrok

Z winą lub bez winy

Aby przygotować prawidłowo pozew, musisz wiedzieć jakiego wyroku oczekujesz. Możesz żądać:

 • Orzeczenia rozwodu za porozumieniem stron – bez orzekania o winie;
 • Orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka – z orzeczeniem winy.

Musisz jednak liczyć się z tym, że w przypadku żądania rozwodu z winy drugiego małżonka, z dużym prawdopodobieństwem zostanie sporządzona odpowiedź, w której druga strona też będzie żądać Twojej winy.

Dzieci

Jeżeli jesteście rodzicami wspólnych małoletnich dzieci, to należy zastanowić się nad tym, jak sformułować orzeczenie, które reguluje ich sytuację. Sąd w tym zakresie, jako Sąd opiekuńczy może z urzędu podejmować pewne czynności, ale inicjatywa należy także do Ciebie.

W sprawie dzieci orzeczenie dotyczyć będzie:

 • władzy rodzicielskiej – może być pełna, ograniczona lub można drugiego rodzica pozbawić takiej władzy;
 • kontaktów – gdy małżonkowie się dogadują, sąd nie musi orzekać o kontaktach, ale pamiętaj w razie sporu, spotykasz się z dzieckiem na zasadach określonych w wyroku;
 • alimentów;

Są to niezależne orzeczenia, ale aby zostały wydane Sąd każdorazowo bada sytuację dziecka.

Podział majątku

Orzeczenie w zakresie podziału majątku w sprawie rozwodowej jest możliwe, ale tylko gdy strony są zgodne co do majątku i sposobu podziału. Z praktyki wynika, że Sądy nie dokonują podziału majątku, gdy małżonkowie posiadają kredyty lub, gdy sprawa o podział majątku mogłaby przedłużyć sprawę o rozwód.

Eksmisja

W pozwie można zawrzeć także wniosek o eksmisję drugiego małżonka. Będzie to wymagało wykazania, że małżonek swoim rażącym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Jeśli chodzi o rażące zachowanie musisz udowodnić przykładowo przemoc, alkoholizm czy zachowania niebezpieczne po narkotykach drugiego małżonka. To są jedynie przykłady, które mają nakreślić jakiego typu zachowania, dają podstawę do orzeczenia eksmisji.

2. Zgromadź dowody

Jak już wiesz jakiego orzeczenia oczekujesz, zgromadź dowody. Jeśli żądasz winy drugiego małżonka, wówczas przedstaw dowody na potwierdzenie faktu np. jego zdrady, zaniedbywania, alkoholizmu czy przemocy. Każda sprawa jest indywidualna, dlatego nie można w sposób jednoznaczny wymienić, co w sądzie należy przedstawić.

Inne dowody, które są konieczne to skrócony odpis aktu zawarcia małżeństwa, a gdy macie dzieci, również akty dotyczące dzieci. Aby przyśpieszyć rozpoznanie sprawy warto przedstawić swoje  zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy oraz ostatni PIT wraz z urzędowym poświadczeniem jego odbioru.

3. Napisz pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy możesz napisać sam lub możesz skorzystać z pomocy naszych prawników. W postępowaniu przed Sądem możesz reprezentować się sam albo możesz skorzystać z pomocy prawników z i-Rozwod.pl

Przed napisaniem pozwu ustal Sąd, który będzie rozpoznawał sprawę, następnie podaj Wasze dane, czyli imiona i nazwiska, nr PESEL i adresy zamieszkania. Kolejnym krokiem będzie sformułowanie jakiego chcesz rozwodu oraz uzasadnienie swojego stanowiska.

4. Załącz dowody i opłać pozew

Pozew wydrukuj w 3 egzemplarzach i każdy własnoręcznie podpisz. Do każdego egzemplarza załącz dowody.

Ważne! Do egzemplarza dla Sądu załącz odpisy aktu małżeństwa i urodzenia dzieci, a pod pozostałe egzemplarze podepnij ksero tych aktów.

Zrób opłatę, a potwierdzenie załącz do egzemplarza pozwu dla sądu i  do swojego.

Pozew w 2 egzemplarzach wyślij do Sądu, a jeden zostaw dla siebie.  Twój egzemplarz przyda Ci się na rozprawie, gdy zajdzie potrzeba sprawdzić szczegóły dotyczące Twojego stanowiska.

5. Opłaty

Opłata za rozpoznanie sprawy w Sądzie to kwota 600 zł, którą należy opłacić jeszcze przed wysłaniem pozwu, na rachunek bankowy Sądu . Nasi prawnicy wskażą Tobie Sąd i rachunek bankowy.

6. Sprawa w sądzie

Jeżeli prawidłowo napiszesz pozew i załączysz wymagane dokumenty, wówczas Sad po otrzymaniu Twojego pozwu,  doręcza pozew drugiemu małżonkowi. Sąd wyznacza termin posiedzenia i wzywa Cię na rozprawę. Oczywiście obecność Twoja jest obowiązkowa. Podczas posiedzenia Sąd zapyta obie Strony czy podtrzymują swoje stanowisko i dopuści dowody. Jeśli Twoje żądanie dotyczy rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie i albo nie macie dzieci, albo jesteście zgodni co do kwestii uregulowania sytuacji dzieci, wówczas jest duże prawdopodobieństwo, aby na pierwszej rozprawie Sąd orzekł rozwód.

7. Postępowanie dowodowe

Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej zależy od żądań sformułowanych w pozwie. Jednakże, jeśli małżonkowie chcą rozwodu bez orzekania o winie, a kwestie dotyczące dzieci nie są przedmiotem sporu, wówczas Sąd dopuści dowody z dokumentów i przesłucha Was w sprawie na okoliczność trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Pytania jakie będą zadawane, będą dotyczyły:

 • Daty zawarcia małżeństwa
 • Czy posiadacie dzieci, także te spoza małżeństwa
 • Co stało się, że został wniesiony pozew o rozwód?
 • Od kiedy małżonkowie nie kochają się?
 • Od kiedy małżonkowie nie utrzymują wspólnego pożycia?
 • Od kiedy małżonkowie nie utrzymują więzi gospodarczej?

- gdy są dzieci:

 • Jaka jest sytuacja dzieci – wiek, zdrowie?
 • Jakie wydatki ponoszone są na dzieci?

Przytoczone pytanie są przykładowe. Sąd może zadawać jeszcze inne, dodatkowe pytania.

8. Wywiad kuratorski i dodatkowe koszty

Jeżeli ze związku pochodzą małoletnie dzieci, wówczas konieczne jest przeprowadzenie wywiadu kuratorskiego. Wywiad kuratorski ma miejsce przed wyznaczeniem terminu rozprawy w Sądzie. Kurator przyjdzie do Twojego mieszkania, a w trakcie takiego spotkania będzie zadawał Ci pytania o dzieci, o ich potrzeby i sytuację.

W związku z wizytą kuratora małżonkowie poniosą dodatkowy wydatek i jest to kwota około 80 zł.

Ponadto, jeżeli zostanie zawnioskowany dowód z opinii biegłego lub Sąd skieruje małżonków do mediacji, wówczas należy liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Koszt opinii biegłego to wydatek do 1000 zł, natomiast wynagrodzenie mediatora w sporach niemajątkowych, czyli np. w sprawie o rozwód wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie - 100 zł. Jeśli małżonkowie będą mediować w sprawie praw majątkowych, to wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za posiedzenie. Należy pamiętać, że do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

9. Wyrok

Gdy Sąd rozpozna sprawę, wówczas zamyka postępowanie i wydaje wyrok. Podczas ogłaszania wyroku należy stać. Jeżeli treść orzeczenia nie jest zgodna ze złożonym wnioskiem, wówczas w terminie 7 dni można złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Wniosek należy opłacić kwotą 100 zł na rachunek bankowy Sądu, a potwierdzenie podpiąć do egzemplarza który składasz w Sądzie.

Ważne! Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem powinien określać zakres w jakim sąd ma wyrok uzasadnić. Wyrok rozwodowy składa się z kilku punktów, dlatego możesz albo złożyć wniosek, aby Sąd uzasadnił wyrok w całości, albo wskaż konkretne punkty, które mają zostać uzasadnione.

10. Zmiana nazwiska

Po uprawomocnieniu się wyroku, jeśli w związku z małżeństwem nastąpiła zmiana Twojego nazwiska, w ciągu 3 miesięcy możesz złożyć wniosek o powrót do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego.

Rozwód wpływa znacząco na Twoje dalsze życie. Jeżeli jesteście rodzicami wspólnych dzieci, to na bardzo długo będziecie nimi związani, dlatego warto kwestie związane z dalszym życiem poukładać na etapie rozwodu.

Rozwód krok po kroku - infografika
Rozwód krok po kroku - infografika