Rozwód i co dalej jak żyć. Kontakty z dziećmi - 2 postępowania.

Rozwód i co dalej jak żyć. Trudne kontakty z dziećmi.

Wpis Rozwód i co dalej przedstawił kategorię problemów, które mogą pojawić się po wydanym wyroku w sprawie o rozwód.

Tematem niniejszego wpisu będzie sytuacja rodzica, który ma prawo do kontaktów, ale nie może spotykać się z dzieckiem, bo kontakty te są utrudniane. Są to niestety częste sytuacje, gdy dziecko staje się orężem w pozasądowym sposobie rozstrzygania o rozwodzie.

Do czasu, kiedy rodzic traktujący dziecko jak broń w walce z drugim rodzicem nie zrozumie, jak dużą krzywdę robi swojemu dziecku, jakiejkolwiek zmiany w postawie, można oczekiwać po wydanych orzeczeniach, które niejako przymuszają do wykonywania orzeczenia dotyczącego kontaktów dziecka z uprawnionym rodzicem.

Rozwód i co dalej jak żyć - kontakty - Infografika
Rozwód i co dalej jak żyć - infografika

Rozwód i co dalej jak żyć. Prawa dziecka

W tym miejscu należy podkreślić, że prawo dziecka do utrzymania regularnych, osobistych związków i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, o ile nie jest wyjątkowo sprzeczne z interesami dziecka, jest zagwarantowane w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

Rodzice, szczególnie w trakcie rozwodu i po rozwodzie, powinni dążyć do tego, aby dziecko nie było wciągane w konflikt dorosłych.

Pamiętaj, dla dobra dziecka:

  • pozwól dziecku spędzać czas z obojgiem rodziców równo
  • szanuj zdanie dziecka
  • nie pozwól, aby dziecko manipulowało rodzicami i dlatego rozmawiaj z drugim rodzicem o sprawach dziecka
  • nie angażuj dziecka w konflikt

We wpisie Czy dziecko ma prawo odmówić kontaktu z rodzicem? zostały opisane możliwe działania rodzica alienowanego w trakcie sprawy o rozwód. Poniżej wyjaśnienie dlaczego należy zdecydowanie działać.

Zespół PAS, zwany syndromem Gardnera

Zespół alienacji rodzicielskiej (PAS) to termin z którym można spotkać się na gruncie psychiatrii, jednak co do istnienia tego zespołu dysfunkcji, zdania naukowców są podzielone. Jednak już chęć oddzielenia dziecka przez rodzica wiodącego od rodzica druoplanowego jest realna i niestety często spotykana.

W 1985 r. Richard A. Gardner opublikował pierwszą pracę na temat tzw. zespołu oddzielenia od drugoplanowego opiekuna. Gardner uważał, że opisany przez niego zespół, który w dalszej części będzie nazywać zespołem PAS, to zespół objawów występujących u dziecka wyłącznie w sytuacji rozwodu rodziców i spraw sądowych o przyznanie opieki.

Gardner opisywał PAS jako zaburzenie występujące u dziecka, które w kontekście rozwodu rodziców jest zaangażowane w deprecjonowanie i krytykowanie jednego z nich, przy czym tego typu oczernianie jest nieuzasadnione i/lub przesadzone. Gardner uważał, że zespół PAS wynika z połączenia wpływu rodzica na dziecko oraz jego własnego, czynnego zaangażowania.

Rozwód i co dalej jak żyć - jeśli kontakty z dzieckiem są utrudniane

Jeżeli jednak:

  • rodzic, który sprawuje pieczę nad dzieckiem, utrudnia kontakty rodzicowi uprawnionemu do tych kontaktów, albo
  • rodzic uprawniony do tych kontaktów ich nie wykonuje,

wówczas należy podjąć odpowiednie kroki, w celu utrzymania relacji dziecka z rodzicem, który nie mieszka z dzieckiem na co dzień.

Rozwód i co dalej jak żyć - kontakty - Infografika
Rozwód i co dalej jak żyć - infografika

Na pytanie Rozwód i co dalej, gdy kontakty z dziećmi są utrudniane, należy odpowiedzieć: egzekucja.

W przypadku egzekucji kontaktów z dzieckiem, postępowanie jest dwu etapowe.

Rozwód i co dalej jak żyć - zagrożenie karą grzywny

Pierwszy etap to zagrożenie karą grzywny, które następuje na podstawi orzeczenia Sadu Rejonowego, gdy:

  • osoba która sprawuje nad dzieckiem pieczę nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki dotyczące kontaktów dziecka z drugim rodzicem

wówczas Sąd:

  • bada sytuację majątkową osoby niewykonującej lub nienależycie wykonującej swoje obowiązki;
  • ustala określoną sumę pieniężną, która stanowi zagrożenie zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem, za każde naruszenie obowiązku.

Rozwód i co dalej jak żyć - zapłata konkretnej sumy pieniężnej

Jeżeli osoba której zagrożono zapłatą sumy pieniężnej, w dalszym ciągu nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki dotyczące kontaktów dziecka z drugim rodzicem, wówczas uprawniony powinien z kolejnym postępowaniem, ale już o zapłatę konkretnej sumy pieniężnej z wyszczególnieniem każdego naruszenia obowiązku.

Przy dochodzeniu zapłaty sumy pieniężnej należy pamiętać, że jeżeli przez 6 miesięcy od uprawomocnienia się ostatniego postanowienia wydanego w toku postanowienia o wykonanie kontaktów z dzieckiem, nie zostanie złożony nowy wniosek, sąd z urzędu umarza postępowanie o wykonywanie kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli zastanawiasz się po rozwodzie, co dalej robić w sytuacji utrudniania kontaktów, to należy mieć na uwadze, że dziecko ma zagwarantowane kontakty z rodzicem. Na drodze tych kontaktów nie może stanąć drugi rodzic, który decyduje czy będą one się odbywały czy też nie będą.

Rozwód i co dalej jak żyć - kontakty - Infografika
Rozwód i co dalej jak żyć - infografika

Uwagi końcowe

Ważne jest również, aby pamiętać, że w sprawach o kontakty z dzieckiem należy szybko reagować. Dziecko do wychowania potrzebuje zarówno matki, jak i ojca. Pozbawienie kontaktów z dzieckiem jest ostatecznością, wiec nie powinno być ustalane przez indywidualne decyzje rodzica stosującego codzienną opiekę nad dzieckiem.

W wielu przypadkach już pierwszy etap egzekucji, czyli zagrożenie karą, daje pozytywne efekty i kontakty ponownie odbywają się.

Rozwód i co dalej jak żyć - kontakty - Infografika
Rozwód i co dalej jak żyć - infografika