Rozwód i co dalej? Gdy kontakty z dziećmi są utrudniane.

Wpis Rozwód i co dalej przedstawił kategorię problemów, które mogą pojawić się po wydanym wyroku w sprawie o rozwód.

Tematem niniejszego wpisu będzie sytuacja rodzica, który ma prawo do kontaktów, ale nie może spotykać się z dzieckiem, bo kontakty te są utrudniane. Są to niestety częste sytuacje, gdy dziecko staje się orężem w pozasądowym sposobie rozstrzygania o rozwodzie. Do czasu, kiedy rodzic traktujący dziecko jak broń w walce z drugim rodzicem nie zrozumie, jak dużą krzywdę robi swojemu dziecku, jakiejkolwiek zmiany w postawie, można oczekiwać po wydanych orzeczeniach, które niejako przymuszają do wykonywania orzeczenia dotyczącego kontaktów dziecka z uprawnionym rodzicem.

W tym miejscu należy podkreślić, że prawo dziecka do utrzymania regularnych, osobistych związków i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, o ile nie jest wyjątkowo sprzeczne z interesami dziecka, jest zagwarantowane w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

Rodzice, szczególnie w trakcie rozwodu i po rozwodzie, powinni dążyć do tego, aby dziecko nie było wciągane w konflikt dorosłych.

Jeżeli jednak:

  • rodzic, który sprawuje pieczę nad dzieckiem, utrudnia kontakty rodzicowi uprawnionemu do tych kontaktów, albo
  • rodzic uprawniony do tych kontaktów ich nie wykonuje,

wówczas należy podjąć odpowiednie kroki, w celu utrzymania relacji dziecka z rodzicem, który nie mieszka z dzieckiem na co dzień.

Na pytanie Rozwód i co dalej, gdy kontakty z dziećmi są utrudniane, należy odpowiedzieć: egzekucja.

W przypadku egzekucji kontaktów z dzieckiem, postępowanie jest dwu etapowe.

Pierwszy etap to zagrożenie karą grzywny, które następuje na podstawi orzeczenia Sadu Rejonowego, gdy:

  • osoba która sprawuje nad dzieckiem pieczę nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki dotyczące kontaktów dziecka z drugim rodzicem

wówczas Sąd:

  • bada sytuację majątkową osoby niewykonującej lub nienależycie wykonującej swoje obowiązki;
  • ustala określoną sumę pieniężną, która stanowi zagrożenie zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem, za każde naruszenie obowiązku.

Jeżeli osoba której zagrożono zapłatą sumy pieniężnej, w dalszym ciągu nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki dotyczące kontaktów dziecka z drugim rodzicem, wówczas uprawniony powinien z kolejnym postępowaniem, ale już o zapłatę konkretnej sumy pieniężnej z wyszczególnieniem każdego naruszenia obowiązku.

Przy dochodzeniu zapłaty sumy pieniężnej należy pamiętać, że jeżeli przez 6 miesięcy od uprawomocnienia się ostatniego postanowienia wydanego w toku postanowienia o wykonanie kontaktów z dzieckiem, nie zostanie złożony nowy wniosek, sąd z urzędu umarza postępowanie o wykonywanie kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli zastanawiasz się po rozwodzie, co dalej robić w sytuacji utrudniania kontaktów, to należy mieć na uwadze, że dziecko ma zagwarantowane kontakty z rodzicem. Na drodze tych kontaktów nie może stanąć drugi rodzic, który decyduje czy będą one się odbywały czy też nie będą.

Ważne jest również, aby pamiętać, że w sprawach o kontakty z dzieckiem należy szybko reagować. Dziecko do wychowania potrzebuje zarówno matki, jak i ojca. Pozbawienie kontaktów z dzieckiem jest ostatecznością, wiec nie powinno być ustalane przez indywidualne decyzje rodzica stosującego codzienną opiekę nad dzieckiem.

W wielu przypadkach już pierwszy etap egzekucji, czyli zagrożenie karą, daje pozytywne efekty i kontakty ponownie odbywają się.