Rozwód i co dalej?

Wiele osób po przeprowadzonym rozwodzie zastanawia się co dalej. Czy rozwód kończy już wszystkie problemy?

Niestety okazuje się, że często zakończenie sprawy rozwodowej otwiera pole dla innych problemów.

  • Sprawy dotyczące dzieci.

Jeżeli macie wspólne małoletnie dzieci, to do czasu ich pełnoletności będziecie związani sprawami swoich dzieci. Jeżeli zmieni się stan faktyczny, w stosunku do tego, który miał miejsce w czasie wydawania wyroku rozwodowego, każdy z rodziców może wystąpić do Sądu Rejonowego o zmianę takiego postanowienia.

  • Podział majątku.

Pytanie: rozwód i co dalej - najczęściej dotyczy jednak kwestii podziału wspólnego majątku.

Najwcześniej podział majątku można przeprowadzić po ustaniu wspólności majątkowej, która jeśli nie nastąpiła wobec zawarcia umowy majątkowej lub wcześniejszego orzeczenie Sądu, ma miejsce z chwilą uprawomocnienia się sprawy o rozwód.

W sprawie o podział majątku nie ma terminu do którego należy przeprowadzić taki podział. Zniesienie wspólności nie ulega przedawnieniu.

W innych wpisach kwestia podziału majątku została już poruszona, ale w tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że im później zostanie przeprowadzony podział majątku, tym może się to okazać niekorzystne. Jeżeli majątek jest w posiadaniu jednego z byłych małżonków, to drugi nie ma wpływu na to, co się z tym majątkiem dzieje. W takich sytuacjach często dochodzi do przypadkowego zniszczenia mienia, powstają wówczas problemy z wyceną takiego utraconego mienia.

  • Alimenty na drugiego małżonka.

Pytanie: rozwód i co dalej – dotyczy także kwestii alimentów na drugiego małżonka.

Alimenty na rzecz drugiego małżonka są możliwe, gdy Sąd:

  • orzekł, że winę rozkładu pożycia ponoszą oboje małżonkowie (rozwód z winy obu stron);
  • nie ustalił winy, ze względu na żądanie małżonków;
  • nie ustalił winy, ze względu na brak zawinienia małżonków;

Wówczas alimentów może żądać:

  • małżonek, który nie ponosi winy rozkładu pożycia - od małżonka ponoszącego winę;
  • małżonek, który nie ponosi winy rozkładu pożycia – od małżonka nieponoszącego winy;
  • małżonek, który ponosi winę rozkładu pożycia – tylko od małżonka ponoszącego winę;

Podstawą zasądzenia alimentów jest niedostatek małżonka ubiegającego się o alimenty, a z drugiej strony możliwości drugiego małżonka w zakresie alimentowania.

Stan niedostatku ma miejsce, gdy współmałżonek wnoszący o alimenty nie jest w stanie, własnymi siłami, zaspokoić w całości lub w części swoich usprawiedliwionych potrzeb. Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego trwa przez okres 5 lat od orzeczenia rozwodu, ale w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek uprawnionego, może zostać przedłużony.

Gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadowi pożycia małżeńskiego, wówczas drugi współmałżonek – niewinny, może żądać zasądzenia na swoją rzecz alimentów.

Przesłanką zasądzenia alimentów jest okoliczność, gdy w związku z rozwodem, nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W przeciwieństwie do sytuacji opisanej powyżej, w sytuacji winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego jednego z małżonków, alimenty na rzecz drugiego, niewinnego, są zasądzane także wtedy, gdy nie występuje niedostatek u małżonka żądającego.

Po zakończeniu rozwodu często nie kończą się wszystkie problemy. Pozostają kwestie związane ze sprawami dotyczącymi dziećmi, podziałem majątku czy alimentów na małżonka. Oznacza to, że o sprawach po rozwodzie, należy pomyśleć przed i w trakcie rozwodu, aby po rozwodzie Twoje interesy były jak najlepiej zabezpieczone.