Pozew rozwodowy jak złożyć ? 4 uwagi

Pozew rozwodowy jak złożyć?

Dlaczego powstał ten wpis?

Kierując do Sądu pozew rozwodowy skupiamy się na tym czego dotyczy sprawa. W sprawie opisujemy żądania i je uzasadniamy. Całą energię pochłania nam to, że została podjęta decyzja o rozwodzie.

Zapominamy jednak, że w Sądzie nie tylko liczą się  tylko kwestie materialne, ale również proceduralne. Procedura również decyzduje o szybkości i powodzeniu Twojej sprawy. Niniejszy wpis ma na celu przybliżenie kwestii technicznych, których braki opóźniają rozpoznanie sprawy oraz powodują niepotrzebne emocje.

Pozew rozwodowy jak złożyć - infografika
Pozew rozwodowy jak złożyć - infografika

Techniczne zalecenia

Pozew rozwodowy jak złożyć? Wymogi formalne.

Pozew rozwodowy w swojej treści powinien zawierać:

 • wskazanie Sądu, który będzie właściwy do przeprowadzenia sprawy o rozwód;
 • imiona, nazwiska, adres miejsca zamieszkania oraz numery PESEL Stron;
 • adres email;
 • zatytułowanie pisma: Pozew o rozwód;
 • żądanie, z którym występuje się do Sądu;
 • uzasadnienie swojego żądania;
 • dowody na potwierdzenie podawanych faktów;
 • odręczny podpis;
 • opłacenie pozwu o rozwód lub załączenie wniosku o zwolnienie od ponoszenia takiej opłaty;
 • opisanie i dołączenie załączników oraz opłaty od pozwu;
Pozew rozwodowy jak złożyć - infografika
Pozew rozwodowy jak złożyć - infografika

Jeżeli masz już napisany pozew, należy odpowiedzieć na pytanie jak technicznie złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy jak złożyć? Co wydrukować.

Pozew należy przygotować w 3 egzemplarzach i odręcznie podpisać. Dwa egzemplarze złożysz do Sądu, a jeden należy zostawić w swoich aktach. Sąd jeden z egemlarzy wyśle do drugiego małżonka, a drugi pozostawi w swoich aktach.

Pozew rozwodowy jak złożyć? Załączniki.

Kwestia załączników powoduje zawsze zainteresowanie, ponieważ to co zostanie wysłane do Sądu, nie zostanie nam zwrócone. Pytania dotyczą w szczeólności aktów skróconych zawarcia małżenstwa lub urodzenia. Tych dokumentów nie kserujemy i nie załączamy do Sądu w kserkopii. Sąd zawsze wezwie o przedłożenie dokumentu otrzymanego z Urzędu Stanu Cywilnego.

Pozostałe dokumenty możesz wysłać w kserokopii, ale pamiętaj, że Sąd może poprosić, aby oryginał dokumentu został okazany na rozprawie.

Pozew rozwodowy jak złożyć? Gdzie wysłać.

Pozew rozwodowy należy złożyć na piśmie do właściwego Sądu okręgowego. O tym , który Sąd będzie właściwy dla rozpoznania Twojej sprawy, zostało opisane we wpisie: Gdzie złożyć pozew o rozwód.

Pozew rozwodowy jak złożyć? Opłata.

Po ustaleniu Sądu właściwego, należy opłacić kwotę 600 zł tytułem opłaty od pozwu na rachunek bankowy Sądu, który jest właściwy dla Twojej sprawy o rozwód.

Jeżeli jednak taka opłata jest dla Ciebie za wysoka, gdyż jej uiszczenie będzie stanowiło uszczerbek w Twoim budżecie, wówczas możesz wnosić o zwolnienie Cię od ponoszenia takiej opłaty. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, który warto umieścić w pozwie, musisz dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

Wzór takiego oświadczenia musisz wypełnić i odręcznie podpisać. Poniżej link do pobrania z aktualnym wzorem wniosku.

Wzór oświadczenia dla osób ubiegających się o zwolnienie od kosztów

Pozew rozwodowy jak złożyć - infografika
Pozew rozwodowy jak złożyć - infografika

Tak przygotowany pozew rozwodowy należy:

 • w 2 egzemplarzach wysłać listem poleconym na adres Sądu lub
 • w 2 egzemplarzach złożyć w biurze podawczym Sądu właściwego do rozpoznania Twojej sprawy.

Forma którą przyjmiesz jest dowolna.

Pamiętaj! Datą wniesienia pozwu do sądu jest data prezentaty złożona przez pracownika biura podawczego Sądu.

Wsparcie portalu i-Rozwod.pl w Twojej sprawie o rozwód

Gwarancją napisania profesjonalnego pozwu rozwodowego jest pomoc  prawnika od rozwodów, który na podstawie podanych danych przygotuje pozew, wyjaśni jak złożyć pozew do Sądu.

Portal i-Rozwod.pl skontaktuje Cię z jednym z prawników od rozwodów, który:

 • przygotuje za Ciebie pozew,
 • wskaże Sąd właściwy do rozpoznania Twojej sprawy,
 • ustali za Ciebie numer rachunku bankowego do dokonania wpłaty od pozwu

Twoją rolą będzie jedynie podpisanie pozwu rozwodowego i wysłanie do Sądu. Po otrzymaniu zawiadomienia o terminie kolejnym krokiem będzie obecność na rozprawie. Jest ona obowiązkowa.

Nasz prawnik od rozwodów może także wykonać za Ciebie wszystkie czynności związane z przygotowaniem pozwu rozwodowego, odpowiednio do udzielonego pełnomocnictwa, w tym także może reprezentować Ciebie w Sądzie. Prawnik przygotuje Cię do rozprawy oraz pomoże na sali rozpraw.