Pozew rozwodowy – jak złożyć?

Pozew rozwodowy w swojej treści powinien zawierać:

 • wskazanie Sądu, który będzie właściwy do przeprowadzenia sprawy o rozwód;
 • imiona, nazwiska, adres miejsca zamieszkania oraz numery PESEL Stron;
 • zatytułowanie pisma: Pozew o rozwód;
 • żądanie, z którym występuje się do Sądu;
 • uzasadnienie swojego żądania;
 • dowody na potwierdzenie podawanych faktów;
 • odręczny podpis;
 • opłacenie pozwu o rozwód lub załączenie wniosku o zwolnienie od ponoszenia takiej opłaty;
 • opisanie i dołączenie załączników oraz opłaty od pozwu;

Jeżeli masz już napisany pozew, należy odpowiedzieć na pytanie jak złożyć pozew rozwodowy?

Pozew należy przygotować w 3 egzemplarzach i odręcznie podpisać. Dwa egzemplarze złożysz do Sądu, a jeden należy zostawić w swoich aktach.

Pozew rozwodowy należy złożyć na piśmie do właściwego Sądu okręgowego. O tym , który Sąd będzie właściwy dla rozpoznania Twojej sprawy, zostało opisane we wpisie: Gdzie złożyć pozew o rozwód.

Po ustaleniu Sądu właściwego, należy opłacić kwotę 600 zł tytułem opłaty od pozwu na rachunek bankowy Sądu, który jest właściwy dla Twojej sprawy o rozwód.

Jeżeli jednak taka opłata jest dla Ciebie za wysoka, gdyż jej uiszczenie będzie stanowiło uszczerbek w Twoim budżecie, wówczas możesz wnosić o zwolnienie Cię od ponoszenia takiej opłaty. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, który warto umieścić w pozwie, musisz dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Wzór takiego oświadczenia musisz wypełnić i odręcznie podpisać.

Wzór Oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Tak przygotowany pozew rozwodowy należy:

 • w 2 egzemplarzach wysłać listem poleconym na adres Sądu lub
 • w 2 egzemplarzach złożyć w biurze podawczym Sądu właściwego do rozpoznania Twojej sprawy.

Napisanie pozwu rozwodowego może wymagać pomocy profesjonalnego prawnika od rozwodów, który wyjaśni jak przygotować i złożyć pozew.

Portal i-Rozwod.pl skontaktuje Cię z jednym z prawników od rozwodów, który:

 • przygotuje za Ciebie pozew,
 • wskaże Sąd właściwy do rozpoznania Twojej sprawy,
 • ustali za Ciebie numer rachunku bankowego do dokonania wpłaty od pozwu

- Twoją rolą będzie jedynie podpisanie pozwu rozwodowego i wysłanie do Sądu.

Nasz prawnik od rozwodów może także wykonać za Ciebie wszystkie czynności związane z przygotowaniem pozwu rozwodowego, odpowiednio do udzielonego pełnomocnictwa, w tym także może reprezentować Ciebie w Sądzie.