Kto może Cię reprezentować w sprawie o rozwód - pełnomocnictwo.

W sprawach o rozwód, ale także o separację, o unieważnienie małżeństwa i ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa można reprezentować się samodzielnie, ale można także występować w sądzie i być reprezentowanym przez pełnomocnika.

Sprawa o rozwód - pełnomocnictwo

Pełnomocnikiem procesowym w sprawie o rozwód mogą być oprócz adwokata i radcy prawnego, tylko rodzice, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, jeżeli udzielono im pełnomocnictwa do prowadzenia danej sprawy.

Aplikant adwokacki lub radcowski może zastąpić adwokata lub radcę prawnego w sprawie rozwodowej dopiero po 6 miesiącach aplikacji.

Prawnicy zawodowi, czyli adwokaci i radcowie prawni, nie mają oficjalnej specjalizacji rozwodowej. Warto jednak, aby do reprezentacji w swojej sprawie rozwodowej, skontaktować sie z profesjonalistą, który na co dzień zajmuje się sprawami rozwodowymi, czyli prawnikiem od rozwodów. Sprawy o rozwód posiadają swoją specyfikę, o czym należy pamiętać składajac pozew rozwodowy. Portal i-Rozwód.pl wspólpracuje z profesjonalistami, którzy na co dzień zajmują sie takimi sprawami i dają gwarancję profesjonalnej reprezentacji oraz wyjaśnią jak napisać pozew rozwodowy lub napiszą pozew za Ciebie.

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby mieszkające za granicą

Pełnomocnictwo udzielone do prowadzenia sprawy o rozwód lub separację przez osobę zamieszkałą za granicą nie wymaga legalizacji, gdyż do pełnomocnictwa nie stosuje się przepisów dotyczących dokumentów publicznych.

Treść pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do prowadzenia danej sprawy rozwodowej oznacza, że nie może to być ogólne pełnomocnictwo, ale w treści udzielonego pełnomocnictwa muszą zostać wskazane:

  • strony oraz, że
  • jest ono udzielone do prowadzenia sprawy o rozwód.

Warszawa, 17 maja 2021 r.


PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany, Jan Kowalski niniejszym upoważniam radcę prawnego Jana Nowaka do reprezentowania mnie w sprawie o rozwód przeciwko Ewie Kowalskiej przed sądami wszystkich instancji

 

Jan Kowalski

Pełnomocnictwo załącza się do pozwu lub przedkłada wraz z pierwsza czynnością, która jest wykonywana przez pełnomocnika.

Z powyższego wynika, że nie ma szczególnych wymogów w sprawie treści pełnomocnictwa. Należy jednak pamiętać, aby:

W treści wskazać, że chodzi o prowadzenie danej sprawy małżeńskiej. Oznacza to, że w treści pełnomocnictwa powinno być napisane np. „do prowadzenia sprawy o rozwód” ze wskazaniem, że sprawa prowadzona jest „przeciwko” wymienionej w treści pełnomocnictwa osobie.

Zadawane jest czasami pytanie, czy można poprzestać na wskazaniu samej sygnatury postępowania. Takie określenie sprawy może okazać się niewystarczające. Z treści pełnomocnictwa ma wynikać w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, w jakiej sprawie i do czego zostało udzielone pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone ustnie do protokołu, podczas rozprawy. W takiej sytuacji powinno zostać wyraźnie wypowiedziane i odnotowane, ze strona udziela pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy o rozwód z wniosku / przeciwko. W razie wątpliwości sąd powinien upewnić się i dopytać do czego jest udzielane pełnomocnictwo.

Opłata od pełnomocnictwa

Od każdego udzielonego na piśmie pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Oznacza to, ze jeśli pełnomocnictwo jest udzielane np.: dwóm pełnomocnikom, wówczas należy zapłacić 17 zł x 2, czyli 34 zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do Sądu.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu miejsca złożenia dokumentu. Właściwy będzie więc odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydenta miasta siedziby Sądu, do którego wnoszony jest pozew o rozwód. Opłatę od pełnomocnictwa płaci się w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu.

Reprezentacja przez osobę, która nie może być pełnomocnikiem

Jeżeli w sprawie o rozwód pełnomocnikiem jest osoba, którą nie może być takim pełnomocnikiem, wówczas wiąże się to z brakiem prawidłowego umocowania, skutkiem czego jest nieważność postępowania. Oznacza to, że w przypadku zaskarżenia wyroku i wykazania tego faktu, wyrok zostanie on uznany za nieważny, a wszystkie czynności będą musiały zostać przeprowadzone od nowa.

Pełnomocnik z urzędu

W sprawie o rozwód można wystąpić z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Takie wnioski są w różny sposób rozpoznawane przez Sądy, ponieważ sprawy małżeńskie są traktowane jako nieskomplikowane prawnie, choć czasami trudne życiowo.