Koszty utrzymania pełnoletnich, ale niesamodzielnych dzieci w trakcie sprawy o rozwód.

W sprawie o rozwód Sąd może na wniosek jednego z małżonków orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia w czasie trwania postępowania potrzeb rodziny, także obejmujących koszty utrzymania pełnoletnich dzieci – Uchwała Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 28.11.2012 r., sygn. akt: III CZP 77/12.

W trakcie sprawy o rozwód, na czas trwania procesu, można wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń, w tym alimentacyjnych. Udzielone zabezpieczenie ma charakter tymczasowy. Oznacza to, że zabezpieczenie takie może najdłużej trwać do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie o rozwód.

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń na czas toczącego się procesu, może zostać złożony przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub w trakcie trwania procesu.

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych zwolniony jest z opłaty.

W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej, w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Zaspokojenie potrzeb rodziny należy rozumieć jako obowiązek dostarczenia przez jednego z małżonków (tego, który się uchyla od obowiązku utrzymania) środków, które zaspokoją potrzeby członków całej rodziny, w tym:

  • małżonka uprawnionego;
  • niepełnoletnich dzieci, ale także
  • pełnoletnich, ale niesamodzielnych jeszcze dzieci.

Z wnioskiem przeciwko małżonkowi uchylającemu się, występuje drugi małżonek zawsze w imieniu własnym.

Wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów na czas toczącego się procesu nie wymaga, aby jednocześnie został sformułowany wniosek o zasądzenie tych świadczeń w wyroku. Oznacza to, że po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, postanowienie zabezpieczające alimenty na zaspokojenie potrzeb rodziny, nie będzie już obowiązywać.

Alimenty na pełnoletnie dzieci w trakcie sprawy o rozwód - infografika