Komu przysługują alimenty natychmiastowe? 5 lat prac nad projektem.

Alimenty natychmiastowe - prace nad projektem

Próba wprowadzenia alimentów natychmiastowych do systemu prawa rodzinnego trwa już od pięciu lat. W roku 2019 wpłynął do sejmu projekt, który został przyjęty w pierwszym czytaniu bez głosu sprzeciwu. Niestety koniec kadencji parlamentu nie pozwolił na dalsze kontynuowanie prac.

Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości ponownie przygotowało projekt, który został przedstawiony Radzie Ministrów.

W tej sprawie apelował Rzecznik Praw Dziecka, który napisał, że:

„Konieczne jest pilne przyspieszenie działań legislacyjnych mających na celu przyjęcie przepisów o alimentach natychmiastowych, które nie tylko pozwolą rodzicom sprawującym pieczę nad dzieckiem zapewnić środki na utrzymanie i wychowanie małoletniego, lecz także umożliwią rozstrzygnięcie tej kwestii bez niepotrzebnego antagonizowania rodziców, a nadto pozwolą na usprawnienie pracy sądów rodzinnych.”

Alimenty natychmiastowe - podstawowe założenia projektu

Na obecnym etapie przygotowanego projektu, miałyby przysługiwać każdemu dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb lub nie ma majątku z dochodów którego mógłby się utrzymać.

Alimenty natychmiastowe przysługują o ile nie zostało wytoczone inne powództwo. Oznacza to, że w przypadku, gdy wytoczono sprawę o rozwód lub o zaspokojenie potrzeb rodziny, wówczas Sąd nie wyda nakazu alimentacyjnego.

Alimenty natychmiastowe uzależnione są także od liczby dzieci pochodzących od tego samego rodzica, gdyż wpływają na ich wysokość i wynoszą:

  • 38% kwoty przeliczeniowej w przypadku jednego dziecka;
  • 34,5% kwoty przeliczeniowej na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
  • 31% kwoty przeliczeniowej na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
  • 27,5% kwoty przeliczeniowej na każde z czworga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
  • 24% kwoty przeliczeniowej na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

Alimenty natychmiastowe nie zależą w żaden sposób od wieku uprawnionego. Oznacza to, że zostaną one przyznane małoletniemu dziecku, jak i pełnoletniemu. Różnica będzie dotyczyła jedynie kwestii tego, że małoletnie dziecko będzie reprezentował rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem, a pełnoletnie dziecko będzie musiało występować bez rodzica.

Warto również zwrócić uwagę, że alimenty natychmiastowe, aby zostały wydane, muszą obejmować świadczenie pieniężne za okres od dnia wniesienia pozwu.

Alimenty natychmiastowe - Uwagi do projektu

Opiniujący projekt zwrócili uwagę na odniesienie się w projektowanych zapisach do minimalnego wynagrodzenia ustalanego na następny rok.

Wskazano, że skoro wynagrodzenie minimalne obowiązuje w danym roku kalendarzowym, a odnoszenie się w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę do „roku następnego”, które to wyrażenie stanowi zdefiniowane pojęcie ustawowe, służy ustalaniu owego wynagrodzenia, co jest związane m.in. z prognozowanymi na rok następny wskaźnikami cen oraz przeciętnego wynagrodzenia.

Rada Legislacyjna zwróciła uwagę na to, że:

wysokość natychmiastowego świadczenia alimentacyjnego powinna być na adekwatnym poziomie. Pożądane byłoby zatem wskazanie przez Projektodawcę, który w uzasadnieniu Projektu obszernie przedstawił wprowadzaną instytucję, dlaczego przyjął określoną w projekcie wysokość świadczeń alimentacyjnych (wyliczaną procentowo na bazie wskaźnika minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Inna uwagą Rady Legislacyjnej jest to, że:

dziecku przysługuje natychmiastowe świadczenie alimentacyjne płatne co miesiąc w wysokości uzależnionej jedynie od liczby dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

Brak w tej normie uzależnienia otrzymania natychmiastowego świadczenia alimentacyjnego od dochodów i kosztów utrzymania. A zatem, zbędne wydaje się żądanie od powoda wykazywania faktów, od których nie zależy jego uprawnienie i które nie mają znaczenia przy wydawaniu rozstrzygnięcia sądowego.

Zgłoszone uwagi do projektu są ważne. To czy w najbliższym czasie będzie możliwośc pracy nad tymi przepisami, nie jest wiadome. Niewątpliwie taka forma zapewnienia dziecku środków na życie jest oczekiwana przez rodziców, którzy mają problem z zaspokojeniem tu i teraz środków na życie dziecka.

Podsumowanie

Alimenty natychmiastowe są potrzebne w polskim systemie prawnym, aby zapewnić szybką ochronę finansową dla osoby uprawnionej do alimentów. W sytaucji przedłużających się procesów i skomplikowanej procedury, może to być dobra i szybka możliwość zabezpieczenia potrzeb dziecka.

Istotną cehcą jest odformalizowanie procedury oraz zakładana szybkość. Pytanie jednak pozostaje zawsze takie samo: czy sądy zdążą w 14 dni wydać orzeczenie?

Komu przysługują alimenty natychmiastowe - infografika

O alimentach czytaj więcej https://i-rozwod.pl/alimenty-jak-oszacowac-usprawiedliwione-potrzeby-dziecka