Jak napisać pozew rozwodowy?

Dobrze napisany pozew o rozwód skróci czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy. Jeśli pozew będzie miał braki, wówczas Sąd wezwie powoda do uzupełnienia braków, ale spowodowuje to, że opóźni się rozpoznanie sprawy.

Prawidłowe napisanie pozwu rozwodowego wymaga wskazania w piśmie:

  • Sądu, który będzie właściwy do przeprowadzenia sprawy o rozwód;
  • Imienia, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania oraz numeru PESEL Stron;
  • Zatytułowania pisma: Pozew o rozwód;
  • Żądanie, z którym występuje się do Sądu;
  • Uzasadnienie swojego żądania;
  • Dowody na potwierdzenie podawanych faktów;
  • Odręczny podpis;
 • Opłacenie pozwu o rozwód lub załączenie wniosku o zwolnienie od ponoszenia takiej opłaty;
 • Opisanie i dołączenie załączników oraz opłaty od pozwu;

Przykładowy wzór najprostszego pozwu o rozwód bez orzekania o winie został przedstawiony poniżej:

Kraków, 10.01.2020 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie
XI Wydział Cywilny Rodzinny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

Powód:
Ewa Kowalska

PESEL 00000000000
zamieszkała: ul. Zielona 239/1, 30-390 Kraków

Pozwany:
Jan Kowalski

PESEL 00000000000
zamieszkały: ul. Niebieska 225/15, 30-390 Kraków

Pozew o rozwód

W imieniu własnym wnoszę o:

 1. rozwiązanie małżeństwa powódki Ewy Kowalskiej z pozwanym Janem Kowalskim, zawartego w dniu 10.01.2010 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie za nr aktu małżeństwa 10/2010 – przez rozwód bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron w rozpadzie pożycia małżeńskiego;
 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych;

Uzasadnienie

Związek małżeński strony zawarły w Krakowie w dniu 10.01.2010 roku i zamieszkały w mieszkaniu przy ul. Niebieskiej w Krakowie.

Dowód: 1.skrócony odpis aktu małżeństwa nr 10/2010;

Z małżeństwa nie urodziły się dzieci. Małżonkowie nie są również rodzicami dzieci z innych związków.

Powodem rozpadu pożycia małżeńskiego jest nadużywanie alkoholu przez męża. Od roku 2018 z powodu codziennego picia alkoholu przez pozwanego nasiliły się kłótnie i awantury. Mąż mimo rozmów i wsparcia jakie otrzymywał, nie podjął się leczenia. W roku 2019 powódka wyprowadziła się od męża. Od tej chwili strony nie kontaktują się i nie utrzymują żadnych relacji.

                Ewa Kowalska

 

Załączniki:
dowód nr 1
potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu - 600 zł

Aby prawidłowo napisać pozew rozwodowy należy odpowiedzieć na kilka pytań:

1. Jaki jest Sąd właściwy dla pozwu rozwodowego?

Pozew należy kierować o Sądu Okręgowego Wydziału Cywilnego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z małżonków stale w tym okręgu przebywa. Jeżeli tak nie jest, wówczas właściwym jest Sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Gdyby pozwany nie miał miejsca pobytu, wówczas właściwy będzie Sąd według miejsca zamieszkania powoda.

2. Co to jest miejsce zamieszkania?

Miejsce zamieszkania należy rozumieć jako miejsce, gdzie przebywa się z zamiarem stałego pobytu, gdzie się żyje na co dzień, spędza wolny czas i śpi. Miejsce zamieszkania nie jest tym samym co miejsce zameldowania. Miejsce zamieszkania to miejsce gdzie znajduje się ośrodek życiowy.

3. Jakie żądania można napisać w pozwie o rozwód?

W pozwie rozwodowym można żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód:

 • z orzeczeniem winy drugiego małżonka lub
 • bez orzekania takiej winy.

Gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, wówczas należy wnieść żądanie o:

 • alimenty na małoletnie dziecko,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i
 • można wnieść o kontakty z dzieckiem.

Do innych żądań należy zaliczyć:

 • wniosek o alimenty na małżonka,
 • wniosek o podział majątku lub
 • wniosek o eksmisję małżonka. 

4. Jak należy uzasadnić pozew o rozwód?

Za każdym razem należy wykazać, ze miedzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego na płaszczyźnie emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej.

Jeżeli pozew zawiera żądanie orzeczenia winy drugiej strony, wówczas należy wykazać, że trwały i zupełny rozkład pożycia nastąpił z winy tej strony.

Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnich dzieci, wówczas należy podać  usprawiedliwione potrzeby dzieci i możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów

5. Jakie dowodowy należy załączyć do pozwu o rozwód?

Do pozwu, oprócz opłaty sądowej od pozwu należy załączyć:

 • oryginał odpisu zupełnego aktu małżeństwa,
 • oryginalny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (w przypadku gdy dzieci są małoletnie),
 • zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 m-ce,

Powyższe informacje mogą nie pozwolić na napisanie pozwu rozwodowego. Nasz prawnik od rozwodów, po przedstawieniu przez Ciebie informacji, przygotuje pozew rozwody i może pomóc przeprowadzić Cię przez wszystkie etapy sprawy w sądzie.

6. W ilu egzemplarzach należy wysłać pozew rozwodowy do sądu?

Pozew należy złożyć w sądzie zawsze w 2 egzemplarzach. Każdy egzemplarz powinien mieć takie same załączniki. Oczywiście dla siebie należy również zostawić jeden egzemplarz pozwu wraz z załącznikami.