Jak mądrze się rozwieść - 3 ważne decyzje w sprawie o rozwód

 

Jak mądrze się rozwieść - 3 ważne decyzje w sprawie o rozwód

Rozwód to trudna, ale czasami konieczna decyzja. Aby odpowiedzieć na pytanie jak mądrze się rozwieść, należy pamiętać, aby w wyroku rozwodowym zabezpieczyć swoje interesy i interesy dzieci, jeśli takie pochodzą z małżeństwa.

Twoje interesy może kształtować to, „jaki wyrok” zostanie orzeczony.

Jak mądrze się rozwieść - co to znaczy „jaki wyrok” zostanie wydany w Twojej sprawie?

Chodzi o to, że Sąd może albo:

 • oddalić powództwo;
 • orzec rozwód za porozumieniem stron;
 • orzec rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka;
 • orzec rozwód z winy obojga.

Kiedy Sąd orzeknie rozwód?

Aby orzec rozwód muszą być spełnione następujące przesłanki:

 • nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego na gruncie pożycia gospodarczego emocjonalnego i fizycznego;
 • a rozwód nie jest sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci.

Jeśli nie zajdą te przesłanki, wówczas Sąd oddali powództwo o rozwód. Dzieje się tak, gdy strony żądajace rozwodu, po wniesieniu pozwu o rozwód, żyją jak w małżeństwie. dlatego Sąd szczegółowo bada daty, kiedy ustały miedzy małżonkami relacje charakterystyczne dla małżeństwa, ale także wtedy gdy dobro małoletnich dzieci mogłoby ucierpieć. Oddalenie powództwa oznacza, że wnioske o rozwód należy jeszcze raz wnieść do Sądu, a sam rozwód oddali się w czasie.

Jak mądrze się rozwieść - infografika

Jak mądrze sie rozwieść - alimenty na małżonka

Bardzo często powodem dla którego składany jest pozew o rozwód z winą drugiego małżonka, jest potencjalna możliwość żądania alimentów od drugiego małżonka, którego Sąd uzna za wyłącznie winnego.

Czy warto żądać winy drugiego małżonka?

Przy takim wniosku należy jednak pamiętać, że złożenie wniosku o rozwód z winy drugiego małżonka spowoduje z dużym prawdopodobieństwem wniosek o orzeczenie Twojej winy. Obecne przepisy są tak skonstruowane, że Sąd nie orzeka, kto był bardziej a kto mniej winny rozpadowi. Nawet Twoja niewielka wina w rozpadzie pożycie małżeńskiego spowoduje, że Sąd orzekanie rozwód z winy obojga. Należy wiec zastanowić się, jakie są powody żądania rozwodu i jakie są dowody, a następnie należy podjąć decyzje jak formułować żądanie rozwodu. Nasi prawnicy Tobie pomogą w ocenie tych okoliczności.

Warto także wiedzieć w jakich okolicznościach Sąd może zasądzić alimenty na małżonka.

Alimenty przy wyłącznej winie małżonka zobowiązanego

Jeżeli Sąd orzeknie winę drugiego małżonka, a w związku z rozwodem zmieni się Twoja sytuacja finansowa, wówczas będziesz mógł wystąpić o zasądzenie na Twoją rzecz alimentów. Alimenty możesz otrzymywać przez cały czas, jeśli Twoja sytuacja się nie zmieni. Obowiązek alimentacyjny ustaje, gdy zostanie zawarty związek małżeński. Wówczas obowiązek alimentacyjny męża / żony wyprzedza obowiązek alimentacyjny małżonka z poprzedniego małżeństwa, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadowi pożycia małżeńskiego.

Alimenty przy braku wyłącznej winy lub przy winie obojga

Jeśli jednak Sąd nie orzeknie winy, albo orzeknie winę obojga małżonków, wówczas możesz wystąpić o alimenty tylko wtedy, gdy pozostajesz w niedostatku. Okres pobierania alimentów to czas 5 lat.

Kwestia aliemntów na małżónka była już opisywana we wcześniejszym wpisie Czy możliwe są dożywotnie alimenty na żonę po rozwodzie?

Jak mądrze sie rozwieść - przemoc w rodzinie

Jeżeli powodem jest przemoc w rodzinie, należy zastanowić się nad złożeniem przed wytoczeniem powództwa o rozwód, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 207 kk. Wcześniej warto założyć Niebieską kartę.

Korzystaj z pomocy psychologa

Przemoc w rodzinie jest bardzo niebezpieczną sytuacją, ponieważ ciężko „wyjść” z takiego kręgu zła. Dobrze jest mieć wówczas wokół siebie pomocne osoby, którym można zaufać, ale przede wszystkim warto oddać się pod opiekę psychologa.

Jeżeli w rodzinie przymocowej wzrastają dzieci, należy rozważyć powiadomienie o takich sytuacjach wychowawczyni i pedagoga szkolnego. Dzieciom w takiej sytuacji należy się wsparcie i ochrona.

Dzieci najczęściej nie rozumieją, dlaczego doświadczają zła, one adaptują się do takich sytuacji, jednak później ponoszą tego bolesne konsekwencje. Sąd rozpatrujący sprawę o rozwód będzie badał, jaką opieką dzieci zostały otoczone i czy rodzic „nieprzemocowy” dał im oparcie w trudnych chwilach.

Jak mądrze sie rozwieść - sytuacja dzieci w wyroku o rozwód

Jeśli z małżeństwa pochodzą wspólne małoletnie dzieci, wówczas Sąd ma obowiązek uregulować ich sytuację w zakresie:

 • władzy rodzicielskiej;
 • alimentów;
 • kontaktów.

Jeżeli rodzice współpracują ze sobą w kwestiach związanych z dzieckiem, wówczas Sąd może nie orzekać o kontaktach.

Jak mądrze się rozwieść - infografika
Jak mądrze się rozwieść - infografika

Zmiana stanu faktycznego

Sytuacja dzieci nie jest rozstrzygana raz na zawsze. Sposób uregulowania władzy rodzicielskiej, alimentów czy kontaktów może się zmienić, jeśli zmienia się stan faktyczny dotyczący dziecka. Dlatego też możliwe jest podwyższanie alimentów na dziecko, ponieważ z wiekiem rosną potrzeby dziecka. Zmiana w zakresie alimentów jest najczęstszą materią ulegającą korekcie.

Władza rodzicielska

Władz rodzicielska, podobnie jak kontakty, jest wykonywana przez rodziców do uzyskania przez dziecko pełnoletności, czyli do 18 roku życia. Sposób uregulowania władzy rodzicielskiej może  polegać na tym, że rodzice będą mieli:

 • pełną władzę rodzicielską;
 • ograniczoną władzę;
 • zostaną jej pozbawienie.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ma miejsce wówczas, gdy jest:

 • trwała przeszkoda w jej wykonywaniu;
 • nadużywanie tej władzy;
 • rażące zaniedbywanie obowiązków przez rodzica.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ma miejsce wówczas, gdy:

 • rodzice żyją w rozłączeniu;
 • przemawia za tym dobro dziecka;
 • rodzicie nie mogą się miedzy sobą porozumieć w kwestiach związanych z dzieckiem.

Najczęstszym sposobem ograniczenia władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym jest ograniczenie do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, w tym dotyczących wychowania, wykształcenia i leczenia.

Tak szeroki i otwarty katalog istotnych spraw, gdzie decydują oboje rodzicie, jest nieprawidłowy. Pozostawia on bowiem pole do sporów, co powinno być na etapie wyroku o rozwód, eliminowane.

Uwaga ! Warto zastanowić się nad katalogiem spraw istotnych i bardzo wyraźnie artykułować zakres ograniczenia.

Alimenty na dzieci

Wysokość alimentów na dziecko uzależniona jest od:

 • możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica zobowiązanego;
 • usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Dziecko w pierwszej kolejności powinno mieć zaspokajane potrzeby z dochodu swojego majątku. Np. gdyby dziecko było właścicielem wynajmowanego mieszkania, to kwota z najmu powinno zaspokajać potrzeby dziecka.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Usprawiedliwione potrzeby dziecka są indywidualnie ustalane w czasie postępowania sądowego. Warto zastanowić się ile wydajemy na mieszkanie i media (część kwoty będzie przypadała na dziecko i będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących), jedzenie ubranie, leczenie, srodki higieniczne, na edukację i wakacje.

Poziom życia dziecka ma być porównywalny z poziomem życia rodzica. Poziom ten będzie związany z wiekiem dziecka, jego zdolnościami, sytuacją zdrowotną czy zainteresowaniami.

Potrzeby dziecka są zaspokajane do czasu uzyskania samodzielności, który jest związany z zakończeniem okresu edukacji. Do tego czasu nie wlicza się studiów doktoranckich.

Możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica

Wysokość alimentów zależy z drugiej strony od możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica zobowiązanego. Oznacza to, że badaniu podlega to ile małżonek zarabia, ale także ile mógłby zarabiać, gdyby pracował i należycie wykorzystywał swoje możliwości.

Porzucenie pracy czy rezygnacja z majątku, będzie w takim przypadku miała negatywny oddźwięk w ocenie rodzica zobowiązanego i co do zasady nie będzie wpływała na zaniżenie obowiązku alimentacyjnego.

Należy pamiętać, że fakt, czy rodzic dobrowolnie płaci alimenty czy też trzeba egzekwować je za pośrednictwem komornika lub nawet czy nie wykazuje jakichkolwiek dochodów i unika płacenia alimentów może być dodatkowym argumentem związanym z pozbawieniem takiego rodzica władzy rodzicielskiej.

Kontakty

Kontakty dziecka z rodzicem, z którym dziecko żyje w rozłączeniu są bardzo ważnym elementem jego wychowania. Jedna należy pamiętać, że po stronie rodzica zobowiązanego, kontakty to obowiązek a nie uprawnienie. Oznacza to, że rodzic nie może dobrowolnie rezygnować z kontaktów z dzieckiem, gdy one mu nie pasują, albo, że nie wykonuje tych kontaktów osobiście, ale oddaje dziecko pod opiekę innej osobie.

Są oczywiście sytuacje, gdy rodzic zobowiązanych zachoruje albo będzie miała miejsce inna wyjątkowa sytuacja, ale wówczas dziecko i rodzic sprawujący pieczę powinien być o tym uprzedzony.

Kontakty, gdy nie ma porozumienia

Ustalając kontakty należy pamiętać, że rodzic ma prawo tylko do takich kontaktów, jakie zostaną orzeczone. Nie można oczywiście wykluczyć, że rodzice będą porozumiewali się i ustalali kontakty stosownie do potrzeb i możliwości. Jeśli jednak w zakresie kontaktów będą jakiekolwiek niezgodności, to wyrok będzie wyznaczał zakres kontaktów dziecka z rodzicem.

O czym należy pamiętać planując kontakty

Dlatego warto zastanowić się czy kontakty maja odbywać się standardowo w dni powszednie, weekendy, święta, wakacje i ferie, czy także maja obejmować tzw. długie weekendy, imieniny i urodziny dziecka, imieniny i urodziny rodzica, dzień matki/ojca, lub też inne dni, które były dodatkowo świętowane, gdy strony żyły razem.

Podsumowanie

Aby odpowiedzieć na pytanie jak mądrze się rozwieść, należy pamiętać, że mądry rozwód to taki, kiedy przez cały etap procesu masz świadomość tego co się dzieje i czego możesz spodziewać się na zakończeniu sprawy. Nie zawsze możliwe jest przewidzenie wyniku orzeczenia, ale wiedza na temat tego co ewentualnie może się stać, daje poczucie pewności i sprawczości podczas sprawy sądowej.

Sprawa rozwodowa może zostać przygotowana przez prawników platformy i-Rozwod.pl, którzy przygotują dokuemnty w sposób dla Ciebie najbardziej korzystny oraz którzy mogą również reprezentować osobiście Twoje interesy w Sądzie.

Jak mądrze się rozwieść - infografika