Ile kosztuje opłata sądowa za pozew o rozwód?

Sprawa o rozwód, jak każda sprawa, która ma być rozpoznawana przed Sądem, wymaga wniesienia opłaty. W tym wypadku jest to opłata stała w wysokości 600 zł. Opłatę, uiszcza strona inicjująca postępowanie, czyli powód.

Opłatę należy dokonać przed wniesieniem pozwu do Sądu, a potwierdzenie jej uiszczenia należy załączyć do pozwu.

Opłata od pozwu o rozwód nie jest uzależniona od żądania pozwu, czyli od tego czy pozew zawiera wniosek o rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem winy jednego z małżonków.  Opłata nie jest również uzależniona od żądań związanych z uregulowaniem sytuacji małoletnich dzieci stron w zakresie orzeczenia o władzy rodzicielskiej, kontaktach czy alimentach.

W sytuacji orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, opłata jest rozliczana na zakończenie postępowania, już po uprawomocnieniu się wyroku. Sąd z urzędu nakazuje, zwrot połowy opłaty sądowej w kwocie 300 zł, na rzecz powoda. W samym orzeczeniu kończącym postępowanie, jeżeli został złożony taki wniosek, Sąd zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 150 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych. Oznacza to, że każda ze stron ponosi ostatecznie opłatę od pozwu o rozwód w wysokości po 150 zł.

Jeżeli w trakcie sprawy rozwodowej, Sąd rozpoznał wniosek o podział majątku, to koszty związane ze sprawą o rozwód zwiększają się o kwotę 1000 zł, a gdy strony przedstawiły do rozpoznania zgodny wniosek podziału majątku, wówczas koszty wynoszą 300 zł. Opłata za podział majątku nie jest uiszczana na etapie składania pozwu, ale jest rozliczana dopiero w wyroku.

W sprawie o rozwód Sąd może rozpoznać wniosek o eksmisję drugiego małżonka. Opłata w wysokości 200 zł jest rozliczana, podobnie jak w przypadku podziału majątku, dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie.

Gdy Sąd orzeknie alimenty na małżonka, w wyroku od małżonka zobowiązanego, pobiera się opłatę stosunkową, która zależy od wysokości zasądzonych alimentów. Roczna wysokość alimentów stanowi wówczas wartość przedmiot spotu i jest równa wartości prawa majątkowego od którego ustala się opłatę stosunkową:

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU OPŁATA
do 500 zł w kwocie 30 zł
ponad 500 złotych do 1500 złotych w kwocie 100 złotych
ponad 1500 złotych do 4000 złotych w kwocie 200 złotych
ponad 4000 złotych do 7500 złotych w kwocie 400 złotych
ponad 7500 złotych do 10 000 złotych w kwocie 500 złotych
ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych w kwocie 750 złotych
ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych w kwocie 1000 złotych

W sprawie o rozwód można również formułować żądania regulujące zobowiązania na czas toczącego się postępowania, czyli wnioski o udzielenie zabezpieczenia.

Jeżeli taki wniosek został sformułowany w pozwie, wówczas nie podlega opłacie. Podobnie, opłacie nie podlega wniosek o zabezpieczenie alimentów, jeżeli został sformułowany  przez stroną uprawnioną do alimentów.

W trakcie sprawy o rozwód każdy wniosek o zabezpieczenie oraz wniosek o zmianę lub uchylenie zabezpieczenia, podlega opłacie w wysokości 100 zł. Opłatę, przed złożeniem wniosku do sądu, wnosi strona występująca z wnioskiem o zabezpieczenie.

Od każdego orzeczenia wydanego w sprawie, tj. od wyroku lub postanowienia zabezpieczającego postępowanie, strona niezadowolona może złyżyć apelację lub zażalenie. Aby można skutecznie odwołać się od orzeczenia, należy złożyć wniosek o uzasadnienie ze wskazaniem czy uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy części, ze wskazaniem której i należy opłacić kwotą 100 zł.

Warto więc składając wnioski zabezpieczeni zastanowić się nad żądaniem. Należy jednak pamiętać, ze wniosek o zabezpieczenie może zmienić się w wyniku zmiany stanu faktycznego. Taka sytuacja często związana jest z wnioskiem o zabezpieczenie kontaktów (żądania uprawnionych do alimentów są zwolnienie od opłat). Warto więc we wniosku objąć żądaniem kontakty codzienne i weekendowe, święta i wakacje. Należy jednak pamiętać, że wniosek nie może zmierzać do zaspokojenia, co w tej sytuacji oznacza, ze nie może być taki sam jak wniosek o kontakty, który został sformułowany w pozwie lub w odpowiedzi na pozew. Jednak warto przewidzieć, że sprawa może potrwać rok, dlatego żądanie powinno obejmować święta, wakacje i okres ferii.

Od każdego wydanego w sprawie postanowienia, aby móc zapoznać się z jego uzasadnieniem, należy uregulować kwotę 100 zł tytułem opłaty sądowej. W zależności od tego ile postanowień zostało wydanych tyle razy należy zapłaci opłatę, co w ostatecznym efekcie może stanowić sporą sumę wydatkowaną w trakcie sprawy.

Dodatkowe wydatki z jakimi należy liczyć się w trakcie sprawy o rozwód zostaną omówione w następnym poście.

Ile kosztuje opłata sądowa za pozew o rozwód? - infografika