Dodatkowe wydatki z jakimi należy liczyć się w trakcie sprawy o rozwód.

W sprawie o rozwód należy liczyć się z wydatkami związanymi ze skierowaniem stron na:

  • mediację,
  • wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy i kuratorów,
  • koszty stawiennictwa świadków i koszty zwrotu świadkom zarobku lub dochodu utraconego.

Wydatki na mediację

Wydatki na mediację ustalone zostały Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20.06.2016 r.: w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe

- wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

1) przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;

3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Koszty mediacji są ponoszone przez strony po połowie. Strony mogą jednak inaczej ustalić sposób ponoszenia tych kosztów.

Wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie dla  biegłych, tłumaczy i kuratorów.

Jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci muszą  liczyć się z kosztami za wywiad środowiskowy. Kuratorowi należna jest kwota ok 75 zł za taki wywiad, która jest rozliczana w wyroku kończącym postępowanie o rozwód. Gdy kurator uczestniczy w kontaktach rodziców z dziećmi, wówczas za jedno spotkanie należne będzie wynagrodzenie dla kuratora w kwocie 203,20 zł.

Dodatkowym kosztem, rozliczanym w wyroku, może być również  wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłych lub czynności tłumaczy. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana po przeprowadzonej opinii lub tłumaczeniu.

Koszty stawiennictwa i koszty zwrotu  zarobku lub dochodu utraconego.

Biegłemu tłumaczowi i świadkom przysługuje również zwrot kosztów dojazdu dla biegłych tłumaczy i świadków, który obliczany jest za trasę od miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywał się rozprawa. Wysokość tych kosztów powinna być przez wnioskującego (biegłego, tłumacza, świadka) rzeczywiście poniesiona. Mogą to być rzeczywiste koszty przejazdu własnym środkiem transportu lub innym odpowiednim środkiem transportu. W sytuacji, gdy odległość od miejsca zamieszkania do sądu jest znaczna, można zwrócić się o zwrot kosztów noclegu, a wysokość i fakt poniesienia należy udokumentować.

Kolejnym wydatkiem jest zwrotu świadkom zarobku lub dochodu utraconego w wysokości przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu świadka. Jeżeli wnioskujący (biegły, tłumacz, świadek) zatrudniony jest na umowę o pracę, wówczas podstawą ustalenia jest wysokość ekwiwalentu za urlop należnego pracownikowi.

Utratę zarobku lub dochodu, oraz ich wysokość wnioskujący o zwrot powinien należycie wykazać

Górną granicę należności (wynagrodzenia za utracony zarobek lub dochód), stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.

Biegły / tłumacz / świadek taki wniosek powinien złożyć ustnie do protokołu podczas rozprawy lub na piśmie w terminie 3 dni od czynności z jego udziałem, czyli najczęściej przesłuchania.

Jeżeli świadek nie został wezwany przez Sąd, ale stawił się na rozprawie i był przesłuchany w charakterze świadków, wówczas jemu także należy się zwrot kosztów stawiennictwa świadków i koszty zwrotu świadkom zarobku lub dochodu utraconego.

W przypadku wniosku o zwrot kosztów dojazdu należy:

  • podać miejsce zamieszkania
  • obliczyć ilość kilometrów
  • wskazać środek transportu: gdy jest to samochód prywatny należy podać jaki to samochód (ksero dowodu rejestracyjnego) i obliczyć spalanie, gdy transport publiczny należy dołączyć bilet.

W przypadku noclegu należy wyjaśnić dlaczego nie było możliwości dojazdu bez noclegu oraz należy przedłożyć potwierdzenie imienne rezerwacji pokoju oraz potwierdzenie poniesienia kosztów noclegu.

W przypadku wniosku o zwrot zarobku należy przedstawić od pracodawcy wynagrodzenie za 1 dzień ekwiwalentu urlopu.

W przypadku wniosku o zwrot utraconego dochodu, należy złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności i uzyskiwanych dochodach.

Dodatkowe wydatki z jakimi należy liczyć się w trakcie sprawy o rozwód - infografika