Dodatkowe wydatki z jakimi należy liczyć się w trakcie sprawy o rozwód.

W sprawie o rozwód należy liczyć się z wydatkami związanymi ze skierowaniem stron na mediację, wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i kuratorów.

Wydatki na mediację ustalone zostały Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20.06.2016 r.: w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe

- wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

1) przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;

3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Koszty mediacji są ponoszone przez strony po połowie. Strony mogą jednak inaczej ustalić sposób ponoszenia tych kosztów.

Dodatkowym kosztem, rozliczanym w wyroku, może być również  wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłych oraz ryczałt należny kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o rozwód, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi. Za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, kuratorowi należna jest kwota ok 75 zł, która jest rozliczana w wyroku kończącym postępowanie o rozwód.