Czy możliwe są dożywotnie alimenty na żonę po rozwodzie? 3 przypadki

Czy możliwe są dożywotnie alimenty na żonę po rozwodzie?

Orzeczenie alimentów w wyroku rozwodowym jest możliwe w przypadku wyroku rozwodowego z orzeczeniem winy, jak i w wyroku rozwodowym bez orzekania o winie.

Dożywotnie alimenty na żonę - Infografika
Dożywotnie alimenty na żonę - infografika

Różnica jest jednak zasadnicza w okolicznościach, kiedy takie alimenty będą zasądzone:

  • wyrok bez orzekania o winie – alimenty, gdy drugi małżonek jest w niedostatku
  • wyrok z orzeczeniem winy – gdy małżonek niewinny ma zmieniona sytuację w związku z rozwodem

i długości obowiązku płacenia takich alimentów.

Orzeczenie o aliemntach na rzecz małżonka

Wyrok z orzeczeniem o winie jednego z małżonków

We wpisie Rozwód a alimenty na małżonka zostały szczegółowo opisane kwestie obowiązku alimentacyjnego. Gdyby chcieć to podsumować, to w sytuacji, gdy został orzeczony wyrok z winą jednego małżonka, wówczas małżonek niewinny ma prawo do alimentów, gdy w związku z rozwodem zmieniła się jego sytuacja finansowa. 

Jednak nie oznacza to, że Sąd będzie automatycznie orzekał o alimentach. Małżonek niewinny będzie musiał złożyć wniosek, a Sąd każdorazowo zbada jego sytuację.

Przykłady z wokandy

Podział ról w małżeństwie, w ramach których żona zajmowała się wychowaniem i codzienną troską o dziecko, a mąż pracując zawodowo, miał dostarczać środków utrzymania dla rodziny - w sytuacji kiedy niepracująca żona na skutek rozwodu zostaje tych środków pozbawiona i musi sama zabiegać o ich pozyskiwanie, stanowi o znacznym pogorszeniu jej sytuacji spowodowanej rozwiązaniem małżeństwa (SA w Krakowie z 18.3.2015, I ACa 5/15 ).

Wyrok bez orzekania o winie lub z orzeczeniem winy obojga

Aby w sytuacji braku winy lub winy obojga zostały orzeczone alimenty, musi nastąpić istotna zmiana sytuacji finansowej jednego z małżonków. Zmiana istotna oznacza w zasadzie niedostatek, czyli taką sytuację, gdy małżonek wnoszący o alimenty w pełni wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe i majątkowe, ale mimo tego nadal nie ma środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Przykłady z wokandy

Orzeczenie rozwodu z winy obu stron oznacza, że nie można rozróżnić winy większej i winy mniejszej. Małżonek, który zawinił jedną z wielu (kilku) przyczyn rozkładu pożycia, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Niedopuszczalna jest bowiem kompensata wzajemnych przewinień.

Niedostatek stanowiący podstawę zasądzenia alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka (art. 60 § 1 KRO) ma charakter względny, stąd małżonek domagający się alimentów winien w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb. (SA w Poznaniu z 10.2.2004 r., I ACa 1422/03)

Konkubinat

Przy ostatniej przesłance warto wskazać, że konkubinat nie jest podstawą do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, ale może mieć wpływ na wysokość alimentów.

Czyli, jeśli były małżonek żyje w niesformalizowanym związku partnerskim, można wystąpić z wnioskiem o obniżenie alimentów i wykazywać, że jego sytuacja się zmieniła, ponieważ żyje w związku z inną osobą.

Dożywotnie alimenty na żonę - Infografika
Dożywotnie alimenty na żonę - infografika

Czy możliwe są dożywotnie alimenty na żonę po rozwodzie - obowiązek alimentacyjny

Aby odpowiedzieć na pytanie czy możliwe są dożywotnie alimenty, należy pamiętać jednak o kilku sprawach związanych z obowiązkiem alimentacyjnym:

  • sąd w wyroku nie określa czasu przez jaki należy płacić alimenty;
  • obowiązek płacenia alimentów zawsze wygasa w przypadku zawarcia małżeństwa przez małżonka, który otrzymuje alimenty;
  • w przypadku alimentów orzeczonych w wyroku rozwodowym, gdy nie orzekano o winie, alimenty te należy płacić przez 5 lat, chyba że są wyjątkowe okoliczności istniejące w dniu wydania wyroku na podstawie których, obowiązek ten można przedłużyć na wniosek uprawnionego do tych alimentów. Po upływem 5 lat alimenty te jednak wygasają.

Pytanie jednak dotyczyło alimentów dożywotnich, czy są one możliwe?

Odpowiedź na pytanie czy możliwe są dożywotnie alimenty na żonę po rozwodzie

Pod pewnymi warunkami, takie alimenty dożywotnie są możliwe, czyli gdy:

  • orzeczono wyrok z wyłącznej winy jednego małżonka;
  • w związku z wyrokiem pogorszyła się istotnie sytuacja małżonka uprawnionego do alimentów;
  • małżonek, na rzecz którego są płacone alimenty nie zawarł nowego małżeństwa.

 

Dożywotnie alimenty na żonę - Infografika
Dożywotnie alimenty na żonę - infografika